Bimwe mu byatuma urukundo rwanyu rurushaho kurambaMu nkuru tumaze igihe dukora twibanze ku mibanire. Ibi ntibyapfuye kwizana, ahubwo ni uko muri iyi minsi benshi bari kumarana amasaha yose y’umunsi n’abo bashakanye, ibitabagaho mu minsi y’akazi isanzwe mbere yuko gahunda ya guma mu rugo itangira. Ibi rero bishobora gutera bamwe kongera gusana umubano wari warajemo agatotsi nubwo bitanabuza ko kuri bamwe noneho birushaho kuzamba dore abagore bashobora kwinubira imibonano ya buri kanya, abagabo bakamenya byinshi bibera mu ngo badahari, n’ibindi binyuranye.
Mu nkuru imwe twari twavuze ku nkingi za mwamba zakubaka umubano, noneho muri iyi tugiye kurebera hamwe ibyo wagakwiye gukora kugirango umubano wanyu ubashe kuramba igihe kirekire.

1. Ntuzasuzugure na rimwe uwo mwashakanye

Iyi ngingo iri mu ngingo zikomeye mu rugo. Gusuzugura uwo mwashakanye ntabwo ari mu mvugo n’ingiro gusa ahubwo no kutamwubaha cyangwa ngo umwubahishe mu bandi ni ukumusuzugura. Niba ushaka ko urukundo ruramba, mwubahe umwubahishe. Menya ibyo akunda ubimukorere ibyo yanga ubyirinde. Nubwo nudashobora guhuza imyumvire 100% ariko byibuze, mwubahe

2. Ubufatanye

Nibyo nubundi uwo mwashakanye ni umufasha muri byose. Agukeneyeho ubufasha nk’uko nawe ubumukeneyeho. Uko gukenerana bituma murushaho gufatanya no kuba isanga n’ingoyi hagati yanyu.

3. Emera intege nke ze

Nta mwere wabona mu mubano ahubwo buri wese agira aho agera agacika intege agakosa. Ibi ntibizatume wumva wamucikaho, ahubwo rushaho kumufasha kubisohokamo no kubireka, mu rukundo n’ubupfura. Umuntu muzamarana ubuzima busigaye usabwa kumwakira uko ari

4. Menya gushimira no mu tuntu duto

Niba umugore atetse ukumva byaryoshye, kumushima ni ngombwa. Niba umugabo yibutse gutahana imbuto z’abana nubwo ari inshingano ze ariko mushimire. Ni byinshi washimira, kandi uwawe azabiha agaciro, ntabwo gushima bigarukira ku mpano nini uhawe cyangwa se igikorwa kinini ukorewe

5. Wigerageza kumuhindura

Rimwe mu makosa akomeye akorwa mu rukundo harimo kugerageza guhindura uwo mukundana/mwashakanye ngo abe uko wifuza/ushaka. Ibi biragoye ahubwo umuntu ubwe yahinduka ku bwe, mu gihe abona ko bibangamye, uko yitwaraga cyangwa ibyo yakoraga. Ndetse ahinduka mu gihe we yumva ko agomba guhinduka cyangwa yiteguye guhinduka

6. Marana igihe kinini na we

Yego uri mu kazi, cyangwa ufite ibindi bitwara umwanya ariko nanone mu gihe cyose bishoboka, fata akanya kanini ukamarane n’umukunzi/umufasha wawe, muganire, museke, mukine, mbese umuhe umwanya uhagije wo kubana na we. Ibi ni ingenzi mu mubano wanyu

7. Reka ibyahise

Mu hahise, niyo haba ejo, ibyabaye byarabaye. Niba ari amakosa yagukoreye kandi akaba yarayasabiye imbabazi, ni byiza ko utayagarura uyu munsi kuko aho gukemura ikibazo birushaho kukiremereza. Incyuro ntacyo zungura mu rukundo

8. Mwizere

Uwizera umwana w’umuntu avumwe, niko muri Bibiliya handitse. Ariko se wibukako urukundo bivuze kwizera? Iyo bigeze mu rukundo, ihame rya mbere ni ukwizera, kuko umuntu utareba mu mutima, mudafite icyo mupfana, muhuzwa n’urukundo gusa, hatajemo kwizerana ntacyo mwazageraho.

9. Mufungukire

Niba hari icyakubabaje, ikikubangamiye, icyo utishimiye, wimuhisha. Niba kandi hari ikikunejeje, icyo wishimiye mubwire musangire uwo munezero. Mu ijambo rimwe, WIBYIHERERANA

10. Ibuka ibihe bya ngombwa

Kuba utibuka itariki y’amavuko y’umukunzi, utibuka igihe mwahuye bwa mbere, umunsi mwafatiye gahunda runaka, si byiza. Gerageza kugira amatariki y’ingenzi wibuka, ujye unanyuzamo ube wamutunguza impano ku itariki runaka, wenda we atanibuka, nk’itariki yaboneyeho perimi, itariki yabatirijweho, itariki yaboneyeho dipolome…

11. Wimwima amahirwe yandi

Uwo ukunda nakosa, uzamubabarire. Ashobora kuzongera agakosa, ku buryo uzagera aho ukumva ararambiwe. Aho wumva ugiye kurambirwa, niho akeneye imbabazi zawe no kumwereka ko ubabajwe n’ikosa rye, ariko ukimukunda. Ibi bizatuma arushaho kubona ko nubwo akosa ariko umukunda, bimuhe imbaraga zo kwikosora

12. Guma mu masezerano

Amasezerano avugwa aha si yayandi wasezeranye imbere y’Imana n’abantu gusa ahubwo haniyongeraho andi yose ugenda umuha. Ibyo uzamukorera, ibyo wiyemeje kureka, imishinga umufitiye, mbese icyo wamwemereye cyose gikomereho. Bituma abona ko uri umuntu nyawe, kandi ko kubana nawe atibeshye.
Gutuma urukundo ruramba si ibintu uzakora umwanya umwe gusa ngo bihite biba, ahubwo bigusaba kugenda ubiha igihe, ubyiyemeza unabyimenyereza kugera igihe uzagenda ubona ko biri mu nzira nziza, uzakomereze aho.

Inkingi za mwamba mu gukomeza umubano

Imibanire hagati y’abantu ni ikintu cy’ingenzi ndetse cy’agaciro kuruta ibindi. Haba hagati y’ababyeyi n’abana, hagati y’abavukana, inshuti cyangwa ababana, umubano uba ukwiye gushyirwamo ibituma urushaho kuba mwiza, kandi ukaba nta makemwa.
Hano twakusanyije inkingi za mwamba umubano ukwiye kubakiraho ngo ube ukomeye.

1. Icyizere

Kwizera ni cyo kintu cya mbere gituma umubano uryoha kandi ugashimisha. Niba utizera uwawe, ugashidikanya ku byo akubwira cyangwa akora, uwo mubano ntabwo wazaramba. Nubwo ashobora gukora ibituma icyizere wari ufite kigabanyuka cyangwa kigashira, niba wemeye gukomezanya na we, ni byiza kongera kumugirira icyizere, nubwo utabura kugira amakenga, ariko kumwereka ko utamwizeye ukaba wanagera aho ubimubwira, rwose ntabwo byatuma umubano uramba.

2. Kubaha

Ni ihame mu muryango uwo ari wo wose ko abantu bubahana. Nubwo kenshi twumva ko abana bubaha abakuru, abagore bakubaha abagabo, ariko kubaha ni inshingano za buri wese muri buri mubano. Ibi bituma buri wese amenya uruhare rwe, umupaka we, ibyo yemerewe n’ibyo ashinzwe kandi undi akabimwubahira. Uvuze ko umuntu mubanye neza ariko utamwubaha waba ubeshye. Kubaha kandi nta mupaka bigira

3. Urukundo

Nubwo tutarugize urwa mbere, ni uko n’ubusanzwe umubano nyawo uba wubakiye ku rukundo. Iyo hari urukundo hazamo kubahana, iyo hari urukundo hazamo kwizerana. Urukundo rutera kubabarira ikosa ryose, kandi rutera kwicuza no gusaba imbabazi igihe cyose wakoze nabi. Rukurinda byinshi, rugutegeka byinshi.

4. Gutega amatwi no gutuza

Igihe iwo mwashakanye, uwo mukundana se ari kuvuga, si byiza kumujambuza, kumuca mu ijambo. Ahubwo tuza, utege amatwi, uze kuvuga ibyawe nyuma. Uko ubyumva, ubishyiraho umaze kumva neza, ntabwo ubivuga mu ijambo hagati, kuko ntuba uzi ubusobanuro buri bukurikireho. Niyo waba umubyeyi, igihe umwana ari kukubwira, ni byiza kumutega amatwi, bituma amenya agaciro ko gutuza no gutega amatwi

5. Itumanaho

Guhana amakuru, neza kandi ku gihe ni ngombwa mu mubano uwo ari wo wose. Usanga abakundana cyangwa abashakanye iyo bagiranye akabazo cyangwa barakaranyije bahita baceceka, itumanaho rikagabanyuka. Ndetse bamwe bagaragaza ibyababangamiye, mu gihe gusa hagize akabazo kavuka. Ibi rero ni bibi kuko no mu gihe mwarakaranyije, gukomeza kuvugana ni kimwe mu bibafasha kongera gusubukura umubano neza. Niba usanzwe uvuga aho ugiye, ibyo ugiyemo cyangwa icyo bagutegurira, bikore. Ni ngombwa mu gutsura umubano mwiza
Nubwo urukundo ari ryo shingiro rya buri mubano ariko rwonyine ntirwabyishoboza. Rukenera izindi nkingi tuvuze haruguru. Mu gihe mwizerana, mwubahana, mukundana, mutegana amatwi ndetse mugahana amakuru ku gihe, bizatuma imibanire yanyu ikomeza kuba nta makemwa.

Ahantu h’ingenzi wasanga vitamini C nyinshi

Vitamini C kandi banayita acide ascorbique. Nubwo iyi vitamini atari vitamini ibikwa mu mubiri ariko ni imwe muri vitamini z’ingenzi mu mubiri wacu. Gusa kubera ko ari vitamini itabikwa, bigusaba buri gihe gufata rimwe cyangwa menshi mu mafunguro ibonekamo. Mu gihe benshi iyo havuzwe viamini C duhita twumva amacunga n’indimu nk’ibiri ku isonga, ariko burya ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari andi mafunguro akungahaye kuri iyi vitamini kurenza amacunga n’indimu nk’uko muri iyi nkuru tugiye kubivuga.
Ubusanzwe umubiri ukenera 65mg kugera kuri 90mg za vitamini C buri munsi, gusa niyo zaba nyinshi kugera kuri 2000mg nta cyo bitwaye, nubwo kuzirenza bishobora kubangamira imwe mu mikorere y’umubiri.

1. Urusenda rwa kamurari


Muri 100g zarwo, usangamo 108mg za vitamini C, biraboneka ko byamaze kurenga 100% bya vitamini C ikenewe ku munsi. Gusa nanone ntiwarya ziriya garama zose z’urusenda, ariko kurwongera ku byo kurya ni byiza dore ko ubushakashatsi bwanagaragaje ko capsaicin ibonekamo ari na yo ituma rwokera, ari nziza mu gufasha abarwaye rubagimpande n’izindi ndwara zo mu ngingo.

2. Poivron itukura


Ufashe 100g zayo usangamo vitamini C ikubye 3 iboneka mu macunga, dore ko dusangamo 190mg, bigera kuri 300% z’ikenewe ku munsi. Uretse ibyo ni na nziza ku maso, kuko habonekamo vitamini A.

3. Poivron y’icyatsi


Nubwo ushobora kwibeshya ko poivron itukura ari iy’icyatsi yeze, ariko siko biri.  Muri 100g zayo habonekamo 120mg za vitamini C, hafi ubwo 200% z’ikenewe ku munsi. Hanabonekamo fibre zihagije zikaba nziza mu igogorwa

4. Kale

Aya twakita amashu y’ibibabi, ni imboga na zo zikungahaye kuri iyi vitamini, gusa zikanakungahara kuri vitamini A na K. dusangamo vitamini C ingana na 80.4mg. Hanabonekamo kandi imyunyungugu, n’ibinure

5. Broccoli


Aya na yo ni amashu, aho muri 100g zayo dusangamo 132mg za vitamini C, bikaba biri muri 200% y’ikenewe ku munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko aya mashu anarwanya akanarinda kanseri zinyuranye.

6. Ipapayi

Uretse kuba ipapayi ifasha mu kwituma neza, inatuma uruhu rusa neza kandi inafungura mu mazuru ikanakomeza amagufa. Habonekamo 88.3mg za vitamini C, muri 100g zayo.

7. Inkeri

Muri 100g zazo dusangamo hafi 85mg za vitamini C, ni ukuvuga 100% by’izikenewe ku munsi. Uretse izo tunasangamo vitamini B9 nziza cyane ku mugore utwite ndetse zinazwiho gutuma amenyo acya.

8. Amashu ya chou-fleur

Wayatogosa, wayakaranga, wayarya kuri salade, aya mashu ni meza kuko agace gato kayo kaguha 128mg za vitamini C bingana na 200% z’ikenewe ku munsi. Tunasangamo kandi fibre zifasha mu igogorwa ndetse na poroteyine.

9. Brussels sprout

Utu dushu tuba ari duto ugereranyije n’amashu asanzwe tumenyereye tubonekamo ibirwanya kanseri. Habonekamo kandi 75mg za vitamini C muri 100g zayo. Gusa usanga afitemo kurura bucye, niyo mamvu mu gihe utakihanganira uko kurura bigusaba kuyanyuza mu mavuta, bwa burure buvamo

10. Inanasi

Uretse kuba muri 100g zayo dusangamo 79mg za vitamini C, mu nanasi hanabonekamo bromelain ikaba ifasha mu igogorwa ikarinda gutumba umaze kurya. Inanasi ni na nziza kuyirya nyuma y’akazi k’imvune cyangwa siporo inaniza cyane kuko wumva uruhutse

11. Kiwi


Uru rubuto nubwo rutera mu bihugu byacu ariko ruri mu mbuto zibonekamo vitamini C dore ko rumwe gusa ruringaniye rubonekamo hafi 70mg za vitamini C, bivuze ko uriye rumwe gusa ku munsi uba winjije ikenewe ku munsi. Hanabonekamo kandi potasiyumu nziza mu gutera akabariro n’umuringa.

12. Imyembe


Umwembe umwe mwiza uwusangamo 123mg ni hafi 200% za vitamini C ukeneye ku munsi. Tunasangamo kandi vitamini A ifasha amaso kureba neza ikanarinda uruhu.
Aha si ho gusa iyi vitamini iboneka, ahubwo ni aho iboneka ku bwinshi. Twongere twibutse ko ibaye nyinshi umubiri usohora itakoreshejwe, bigasaba kuzongera kwinjiza indi. Niyo mpamvu aho kurya imbuto nyinshi rimwe mu cyumweru wajya ufata nkeya buri munsi, ni byo byiza.

Bimwe mu byakwereka umugabo ukikwishimiraUmaze igihe ushyingiwe none uribaza niba koko umugabo wawe akikunezererwa. Ubaza bagenzi bawe ibyo abagabo babo babakorera ngo babereke ko babakunda, ndetse nawe ntako utagira ngo ubashe kumenya niba koko uwo washatse akwishimira.
Wikomeza kuvunika burya umugabo wishimiye urushako kandi akanezererwa umugore we hari ibimuranga, nibyo tugiye kuva imuzingo.

1. Kugusoma

Iyo avuye cyangwa agiye ku kazi ntiyibagirwa kugusoma. Si ukugusoma bya nikize, ahubwo arakwegera akaguhobera nuko akagusoma ku munwa. Iki ni ikikwereka ko niba agiye ari wowe azirikana kandi niba agarutse yishimiye kuza iruhande rwawe kuko umurutira byose.

2. Arakuzirikana

Iyo agiye kure y’urugo mu kazi cyangwa isafari nkuko bamwe babyita, ahora aguha amakuru kandi akubaza ayawe. Umugabo wishimiye urugo akumbura umugore we iyo batari kumwe. Kuri ubu biroroshye ho hanaje uburyo bw’itumanaho bunyuranye zaba za WhatsApp, Messenger, n’ubundi buryo bunyuranye bw’itumanaho yakoresha ariko akakugezaho amakuru akanamenya ayawe.
Kuri terefoni aba akubwira amagambo y’iremamutima kandi y’urukundo

3. Za “Ndagukunda”

Umugabo wishimiye urugo ahora akubwira ko agukunda. Uyu si wa mugabo uzabanza kwibutsa kubikubwira cyangwa ngo ubanze ubimubaze. Hari uwo ubaza uti “Ese urankunda?” nuko akagusubiza ati Iyo ntagukunda simba naragushatse, umunsi nzaba ntakigukunda rero nzabikubwira”
Umugabo ugukunda kandi ukwishimira ntabwo ateye atyo. Akubwira ko agukunda bimuvuye ku mutima kandi anezezwa nuko nawe umusubiza ko umukunda. Inshuro zose yabivuga ku munsi cyangwa akabikwandikira, biba bimurimo.

4. Ni umufasha

Nibyo koko umugabo nubwo ari we mutware w’urugo nyamara umugabo ugukunda azagufasha mu byo ukora. Azabera abana icyitegererezo kandi azagufasha kubarera ngo bazabemo nabo abagabo n’abagore bizihiye ingo zabo. Nta kazi atagufasha igihe cyose afite akanya.
Azagufasha guteka, guhanagura inkweto, gutunganya ubusitani, guhambura ibisuko, guca inzara, kugaburira umwana, n’ibindi binyuranye. Kandi abikore abyibwirije anabyishimiye.

5. Aragucyeza

Iri jambo ahari ni ikinyarwanda cyimbitse, ariko umugabo ugukunda azagushima anagushimire ibyo wakoze cyangwa wagezeho. Niba washokoje neza niwe uzabikubwira bwa mbere, nuteka neza azabikubwira, azahora akubwira ukuntu uri mwiza, ukuntu mu buriri umushimisha,…
Muri macye ya mvugo ngo urukundo ni impumyi izamusohoreraho kuko azaba abona ibyiza byawe gusa.

6. Arahumuriza

Iyo ubabaye akuba hafi, akaguhumuriza akaguhoza. Iyo intimba n’ishavu bibaye byinshi akora uko ashoboye ukongera kugarura inseko n’ibyishimo. Nubwo atari umuhanga mu gufasha abahungabanye nyamara urukundo agukunda rutuma akora iyo bwabaga ngo wongere ucye ku maso.

7. Ntaguhisha

Umugabo ugukunda akubwira ibyamubangamiye, ibyo yifuza kugeraho, ibyo yagezeho. Akubwira ikosa yagukoreye kandi akarisabira imbabazi. Aba ameze nk’umwana wawe, aguha agaciro kandi akakubitsa ibanga nk’uko yaribitsaga nyina bakibana. Uretse kuba uri umugore we aba anagufata nk’umunyamabanga we, kandi arakwizera akakubwira.

Dusoza

Mugabo usomye ibi niba hari ibyo utakoraga ni cyo gihe ngo ubikore maze urusheho kwereka umugore wawe ko wamushatse umukunda kandi ukimukunda. Mugore usomye ibi ugasanga uwawe ntabikora byose ntibivuze ko atagukunda ahubwo genzura urebe ibyo akora bindi tutavuzemo hano kandi unasuzume niba nta ruhare ufite mu kuba utabikorerwa.
Buri wese nashyira mugenzi we ku mwanya w’imbere muzaba mu ngo zishimye kandi muzaba abahamya b’uko urukundo nyarwo rukiriho, ko no mu bihe bikomeye rudashira.

Bimwe mu byabangamira umubano wanyu n’uko mwabikosora

Mu mibanire ya buri munsi haba ku bashakanye cyangwa se abakundana, siko buri gihe ibintu bihora bimeze neza. Habaho igihe ibintu bigenda nabi, kubera impamvu imwe cya nwa nyinshi, nyamara umwanzuro si ukwemerera ibyo bibazo guhungabanya umubano ahubwo icya ngombwa ni ukurebera hamwe uko ikibazo cyavutse cyakemuka
Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibiza ku isonga mu gutera ibibazo mu mubano, ndetse n’uburyo bwagakoreshejwe mu kubikemura.

1. Intonganya

Ntabwo bizabaho ko ikintu cyose mucyumvikanaho, ahubwo rimwe na rimwe hazajya habaho kudahuza, ndetse bishoboke ko hanabaho kuvuga nabi no kurakaranya. Mushobora gupfa amafaranga, gutinda gutaha, gutinda guteka, n’ibindi mutumvikanyeho. Ibi kubyirinda hakiri kare ni ukwiha umurongo ubireba hakiri kare, gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari impinduka ibaye wenda ku masaha usanzwe utahira, … Kandi igihe bibayeho mukaganira uwakosheje ntabe udakorwaho ahubwo agaca bugufi akemera ikosa, uwakosherejwe na we ntabigire intambara cyane, kuko amahane ntakemura ikibazo kurenza amahoro

2. Gutanga amakuru

Nkuko tumaze kubivuga hejuru, gutanga amakuru ku gihe, kubwirana uko umunsi wagenze, ibibazo wahuye na byo… Kimwe mu bituma uwo mwashakanye/mukundana akwibazaho akayoberwa ibyawe ni ukutamuvugisha, kutamuganiriza kuko ashobora no kubibonamo ko utakimukeneye cyangwa se amakuru utamuha hari undi usigaye uyaha. Ni byiza kuganira kuri buri kimwe kibareba, gutanga amakuru ku gihe, gusabana haba kuri terefoni, muri kumwe se, … Ikiruta byose umenye icyo ugomba kuvuga n’igihe ukivugamo

3. Guhemuka

Nubwo ushobora kubabarirwa nyuma yo guca inyuma uwo mwashakanye ariko biragoye kuba wakongera kugirirwa icyizere nka mbere. Ntabwo kenshi bibaho bitunguranye, nubwo bishoboka, ahubwo ni ibintu bitwara igihe, kubipanga byaba igihe n’ahantu bizabera. Niba wananiwe kubihisha ugafatwa, ca bugufi usabe imbabazi kandi ugaragaze guhinduka ku buryo bwose bushoboka. Gusa inama isumba izindi ni ukwirinda mu buryo bwose bushoboka kuba wahemukira uwo mwashakanye

4. Ihungabana

Iri ni ihungabana mu ntekererezo ariko ritaturutse ku wo mwashakanye/uwo mukundana. Ushobora kuba ubangamiwe ku kazi, kuba ufite ibibazo aho uvuka, kuba ufite ibibazo by’ubukungu, hamwe usanga byakurenze bikaza guhungabanya umubano wanyu.
Ibi kubyirinda ni ukutihererana ibibazo, kudahisha uwo mwashakanye/mukundana akabazo kose waba wahuye na ko kuko nubwo atagufasha ugacyemura ariko byibuze amenya uko iyo minsi akwitwaraho, amagambo akubwira, ayo yirinda…

5. Imibonano

Uwo mwashakanye ashobora kuba ahora yifuza imibonano mu gihe wowe umeze nk’aho wayizinutswe. Ushobora no kuba wowe wumva uyishaka rimwe mu cyumweru we ashaka byibuze buri munsi. Aha rero hatabayeho kubiganiraho hashobora kuzamo gushwana cyangwa se guhemukirana kandi iki ni ikibazo cyoroshye. Ku muntu mukundana, kwihanganirana no kumvikana biza ku isonga. Niba mudahuza ubushake, mushobora gushyiraho igihe cyo muzajya mubikoramo, iminsi n’amasaha. Bituma habaho guhuza, ndetse kuko muba muzi neza umunsi muzabikoreraho, mwembi mukitegura mu mutwe, ku buryo mu mubiri biri bworohe. Ihame ariko si uguhana igihe, mwanashaka ubundi buryo mwumvikana, ariko ntibihungabanye umubano wanyu

6. Ubutunzi

Byibuze buri joro, urugo rumwe mu ngo 10, bashwana bapfa imitungo. Ni umubare utari muto, buri munsi. Bivuze ko buri rugo byibuze rimwe mu buzima bagira igihe bapfa ibyerekeye imitungo. Umuti ni uwuhe? Ni byiza kuganira mweruye ku ikoreshwa ry’amafaranga. Niba hari ukora undi adakora, ntiyumve ko umutungo ari uwe awukoresha uko ashaka ahubwo ni uwo musangiye keretse mu gihe mwumvikanye ko buri wese yigenga ku mutungo we. Mu gihe bibashobokeye, mwumvikane umubare runaka buri umwe yemerewe gukoresha uko abyumva (gutembera, gusengera, kwidagadura, …) ariko munumvikane ku mikoreshereze yawo muri rusange. Ibi bizabarinda

7. Imiryango

Byaba kubafasha, ababasura bakahatinda se, abo mucumbikira biga, bashaka akazi se, ni bimwe mu bishobora kuzana agatotsi mu muryango. Nyamara nanone si ko byakagenze ahubwo byakabaye byiza mugiye mubiganiraho mugafatanya gufata umwanzuro. Si ihame ngo nimuha igihumbi hamwe n’abandi mukibahe, kuko siko banganyije kugikenera, ahubwo icyo gihumbi mwacyumvikanyeho cyangwa ubikoze kuko ari iwanyu, bene wanyu? Ese uwo munyeshuri wiga ataha aho, mbere yuko aza mwabiganiriyeho cyangwa waramubwiye uti wa murumuna wanjye azajya yiga aba hano, mbese nk’itangazo gusa? Kubiganiraho ni byo byiza kandi birafasha
Si ibi gusa nawe uzi ibindi bishobora kuba bikubangamira. Ni byiza kwicara mukabiganiraho, hatajemo kwikuza no kwikunda, ni bwo umubano wanyu uzarushaho kugenda neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi.

Wari uzi ko ibicurane biri mu ndwara zica? Sobanukirwa

Usanga tuvuga ko ibicurane biri mu ndwara zisuzuguritse dore ko n’umuntu utarwaragurika avuga ati nta n’ibicurane bijya bimfata. Namara kandi nkuko tubikesha urubuga rwa OMS/WHO, ibicurane biri mu ndwara zihitana abantu ku isi, ahubwo bibonekamo ibyiciro binyuranye.
Nibyo iyi nkuru igiye kwibandaho
Ibicurane ni indwara yo mu buhumekero, gusa ikaba igira igihe ikunda kuza, cyane cyane ibihe by’imvura n’imbeho, ikaba iterwa na mikorobi yo mu bwoko bwa virusi.
Virusi zitera ibicurane zirimo amoko aho kugera ubu ziri mu moko 4 ariyo A, B, C na D.

Virusi za A

Izi virusi zitera ibicurane bihindukamo ibyorezo bigakwira henshi ku isi. Urugero hano ni ibicurane by’ibiguruka cyangwa ibicurane by’ingurube, byigeze koreka imbaga mu myaka ishize.

Virusi za B

Izi virusi nubwo zidatera icyorezo nka A, kuko zidakwira ibice binini by’isi ahubwo agace zibasiye ni ho ziguma, gusa na zo ziri mu zitera ibicurane bishobora guhitana umuntu

Virusi za C

Izi ni zo zitera ibicurane tumenyereye, nubwo na zo zitera ibicurane byandura ariko ntabwo ziteye ubwoba kuko ntabwo ziragera aho zatera ibicurane bihitana umuntu

Virusi za D

Izi nubwo twazishyize ku rutonde ariko zo ntabwo zifata abantu ahubwo ni virusi zitera ibicurane amatungo, kandi ntabwo kurya amatungo abirwaye byanduza umuntu cyangwa ngo bimutere uburwayi. Gusa aha ntitubyitiranye na A kuko yo umuntu akenshi ayandura abikomoye ku itungo cyangwa inyamaswa, noneho na we akabikwirakwiza, kandi byo birica

Ibimenyetso

Ibimenyetso by’ibicurane harimo umuriro, inkorora kenshi iba ari akayi, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo no guhururwa mu mikaya, kumva utameze neza mu mubiri, ibicurane nyirizina aho uzana ibimyira by’utuzi bigendana no gufungana mu mazuru, ndetse no kuribwa mu muhogo. Hashobora kuzamo kwitsamura.
Gusa ibicurane bya A na B bishobora no kubyara urupfu ku bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bahitanwa na byo nkuko hepfo turi bubibone. Ku isi buri mwaka ibicurane bihitana abasaga ibihumbi 500.
Iyi ndwara ikaba ahanini ihitana abari hejuru y’imyaka 65. naho ku bana bari munsi y’imyaka 5, benshi bapfa bishwe n’izi ndwara zo mu buhumekero.

Abafite ibyago kurenza abandi

Nkuko hejuru twabivuze, ibicurane bifite abo byibasira kurenza abandi.
 • Abagore batwite
 • Abana bari munsi y’imyaka 5
 • Abageze mu zabukuru
 • Abafite indwara zidakira nka diyabete, umuvuduko ukabije w’amaraso, impyiko zikora nabi, ndetse n’indwara zihungabanya ubudahangarwa nka virusi ya SIDA
 • Abakora mu buvuzi kuko bahura na benshi barwaye kandi izi ni indwara zandura

Izi ni indwara zandura byihuse cyane cyane ahantu haba abantu benshi nko mu mashuri, isoko se, kuko iyo uyirwaye yitsamuye cyangwa akoroye akuri iruhande byibuze muri metero, udutonyanga turimo virusi ushobora kuduhumeka, kimwe no kuba wakora aho twaguye, ukaza kwikora ku munwa, izuru cyangwa mu jisho.
Niyo mpamvu igihe ukoroye cyangwa witsamuye usabwa gukingaho inkokora kandi ugakaraba kenshi intoki

Kwirinda

Uretse kuba hari ibicurane bikingirwa, tunasabwa kwita kuri ibi bikurikira cyane cyane iyo icyorezo cyateye
 • Gukaraba kenshi intoki n’amazi meza n’isabune, warangiza ukiyumutsa neza
 • Kwirinda kwanduza abandi igihe wanduye aho usabwa kutajya ahahurira abantu benshi, gukorora cyangwa kwitsamura ukinzeho ihiniro ry’ukuboko mu nkokora, kandi wakimyira ugakoresha agatambaro gahita kajugunywa, ukakajugunya aho katakanduza abandi
 • Kwirinda kwegerana n’uwanduye
 • Kudakora ku maso, amazuru n’umunwa utarakaraba.

Ibyagufasha mu gihe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba

Ikibazo cyo kurangiza vuba ni ikibazo rusange nubwo kidakunze kuvugwa kenshi cyangwa cyane nyamara usanga abagabo bamwe bakigira ndetse bakakimarana igihe. Nubwo ku ruhande rumwe bishobora kukubaho kubera indwara runaka, imiti se ufata, ubuzima se ubayemo, ariko binashobora guturuka ku kuba hari intungamubiri runaka ubura cyangwa ufite nkeya mu mubiri
Muri iyi nkuru twagukusanyirije amafunguro amwe wakibandaho mu gihe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, gusa ntabwo bizakosora ikibazo ako kanya, ariko bigenda bigufasha buhoro buhoro.
Gusa ibi ntibikuraho kuba wakivuza cyane cyane igihe usanze ikibazo kidacyemutse.

1. Imbuto z’ibitunguru bya poirreau

Niba utari ubizi ariko ibi bitunguru bigira utubuto iyo byeze, utubuto tuba ari duto. Utu tubuto twifitemo ubushobozi bwo gufasha abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba. Icyo ukora usya utu tubuto, ukavanga mu mazi ukanywa, ukabikora mbere yo kurya. Ushobora kandi no kurya ibi bitunguru, ariko bibisi kuri salade, na byo byagufasha

2. Tangawizi n’ubuki

Tangawizi ituma amaraso abasha gutembera neza mu mubiri bityo yagera mu gitsina akahatinda kandi ni byo bifasha igitsina kugumana umurego. Ubuki na bwo ku ruhande rwabwo na bwo buzwiho gutera akanyabugabo. Niba ufite agafu ka tangawizi, fata agace k’akayiko gato uvange n’ikiyiko kinini cy’ubuki ubirye. Utabonye ifu, kora icyayi cya tangawizi noneho mu mwanya w’isukari ushyiremo ubuki. Bizagufasha. Jya ubikora buri gihe mbere yo kuryama

3. Tungurusumu

Nubwo benshi banga impumuro yayo, ariko tungurusumu na yo ifasha mu gutinda kurangiza. Ufata udutete twayo 4, ukaduhekenya buri gitondo nta kindi kintu urarya. Bituma amaraso abasha gutembera neza mu mubiri. Mu gihe udashaka kumva impumuro yayo, urye pome cyangwa ikindi gikunjagurika nyuma yo kuyihekenya

4. Karoti


Karoti na zo zizwiho gufasha abafite ikibazo cyo kurangiza vuba. Mu kuzikoresha, zikatagure uzitogose, nuzirya urenzeho igi ritogosheje n’ikiyiko cy’ubuki, buri munsi

5. Indyo iboneye

Uretse ibi tuvuze haruguru, unasabwa gufata indyo iboneye. Irinde ibinyobwa birimo caffeine kuko burya ntacyo byagufasha kinini. Irinde za shokola mu moko yazo yose. Ahubwo ibande ku bikungahaye kuri zinc, selenium na calcium n’ubutare kuko byongerera umubiri ingufu. Aha twavugamo ubunyobwa, inzuzi z’ibihaza, amata y’inshyushyu, poivron, umufa w’inyama cyane cyane inkoko n’inka, sezame n’utundi tubuto tunyuranye

Wari uzi ko burya gukundana no kubana bitandukanye?

Iyo umusore abwiye umukobwa ko amukunda, ese aba asobanuye ko ashaka ko bazabana? Ese iyo amubwiye ko ashaka ko bazabana biba bisobanuye ko amukunda?
Iri hurizo benshi ntitujya dufata umwanya wokurikora ariko kandi kuryitaho, kurikora ni bimwe mu byafasha abagiye kubana cyangwa se ababana kuko byarinda byinshi hagati yacu, harimo za gatanya, intonganya n’ibindi bitari byiza biba mu ngo.

URUKUNDO

Ikiremwamuntu aho kiva kikagera cyishimira gukundwa, kandi n’amadini yose ni cyo kintu cya mbere yigisha. Urukundo. Nubwo rimwe na rimwe dukunda kuruha ibyiciro aho tuzanamo urukundo rwa kivandimwe, urukundo rwa kibyeyi n’ibindi ariko burya tuba turi gushaka kubikomeza, urukundo ni urukundo. Iyo bigeze ku byiciro ntibiba bikiri urukundo byahabwa indi nyito aho bishobora kuba impuhwe, ubugwaneza, ubuvandimwe n’ibindi.
Dukunda kurya, dukunda imikino runaka, dukunda abantu, dukunda akazi, dukunda kuryama… ni byinshi dusobanura dukoresheje inshinga gukunda.
Urukundo ni amahitamo ugirira ikintu/umuntu runaka bitewe n’uko wumva bikujemo utanazi impamvu nubwo rimwe na rimwe ishobora kubaho nk’imiterere, imikorere n’ibindi. Ubajije umubyeyi ufite abana batanu niba bose abakunda kimwe, yagusubiza ko abakunda kimwe ariko ufashe umwaka wose ugenzura ibyo akorera ba bana be, niho wamenya ko burya yibeshyaga. Dukunda kubera amahitamo, ntabwo ari ibintu byizana gusa. Ibyizana gusa ni amarangamutima, kandi na yo agira ikiyabyutsa, cyashira agashira.
Nkunda uko ugenda, uko uteka, uko uryoshya mu buriri, uko wambara,… Byose ni urukundo.
Gusa iyo havuzwe urukundo hagati y’abantu babiri batandukanye, urukundo warushyira mu bice bibiri gusa.
Igice cya mbere ni urukundo rutaganisha ku mibonano mpuzabitsina. Uru rukundo ruba hagati y’abavandimwe, ababyeyi n’abana, abasore ukwabo n’inkumi ukwazo, cyangwa hagati y’abadahuje ibitsina ariko batanagamije kuryamana. Niho uzasanga ufite umugabo mukundana kuko akugira inama, agutabara byakomeye, kandi uri umugore wubatse. Cyangwa se akaba ari umugore mwikundanira, musurana, musangira nyamara uwawe ari mu rugo.
Ikindi gice ni urukundo ariko ruganisha ku mibonano mpuzabitsina. Akenshi tuba twumva rwakabaye hagati y’abashakanye gusa ariko unasanga ruba hagati y’umusore n’inkumi, hagati y’umugore n’umugabo w’abandi, mbese ku buryo biramutse bibayeho ko ya mibonano itabaho, na rwo rwajya mu marembera. Benshi tubyita irari ariko ku rundi ruhande biratandukanye kuko bisaba ko mwembi mubyemeranyaho. Irari kandi ni bwite nshobora kurikugirira utaringirira ntituryamane, kandi umubano ugakomereza kuri rwa rukundo rwa mbere twabonye hejuru.
Muri rusange urukundo ni nkenerwa mubuzima bwacu bwa buri munsi, ni na yo mpamvu abanyamadini barwita itegeko ry’izahabu. Aho urukundo rwabuze niho haza intonganya, amahane, intambara n’ibindi bibi.
Ariko urukundo rwabaho cyangwa rutabaho, abantu dukenera kororoka no kugira umuryango, tukagira abo tubana. Aha ni ho gushyingirwa bihita biza.

KUBANA

Buri muco, buri myizerere, buri gihugu kigira uburyo bwacyo bwo guhuza abifuza kubana.

Benshi babanza gukundana mbere yo kubana, ariko si itegeko cyangwa ihame ko mbere yo kubana mubanza gukundana. Kubana ni igikorwa kiba hagati y’abantu babiri, ubwabo babyemeye, cyangwa imirynago yabo ibyumvikanyeho, nkuko mu mico imwe n’imwe bikimeze, nubwo byo kuri ubu bidashyigikiwe ariko ku ruhande rumwe wanasanga nta cyo byari bitwaye kuko ba sogokuruza bacu babanaga bataranabonana kandi ingo zabo zararambaga. Aha rero wakibaza niba urugo rushinzwe kuko abantu babanje gukundana ari rwo ruramba, rubamo amahoro. Igisubizo na we wacyiha ushingiye kuri za gatanya zigenda ziyongera umunsi ku wundi.

Gusa nanone, bishobora kuba kudahuza impamvu aho umwe ashobora gushaka undi afite indi mpamvu, wawundi we azi ko ari urukundo gusa. Iyo bavuze ko umuntu ari mugari ni cyo baba basobanura. Nshobora kureba kure nkabona ko nimbana nawe ntazigera nsonza, ntazabura icyo nambara. Ngakora uko nshoboye kose tukazabana dore ko bavuga ngo umuntu ananira umuhana ntananira umushuka.

Binashobora kandi kuba gahunda ya Win-Win (UNGUKA NUNGUKE), iri kugenda ifata intera muri iyi minsi. Umukobwa yabona yujuje imyaka nka 40 atarabona umugabo, agatanga isoko ryo gushaka umugabo, akamwemerera ubutunzi runaka undi na we agahembwa kuba umugabo we. Wa musore azaba abonye ikimukiza ubukene umukobwa na we abe abonye umugabo. Nubwo ushobora kumva ko aba bantu batazabana neza ariko waba wibeshye. Kubana neza bituruka ku guhuza imyumvire nta kindi. Ntibivuze ngo mube mukundana gusa, kuko hari n’abakundana imyaka 5, bakabana ariko bamarana imyaka 15 babana bagatandukana.
Ikindi gishobora gutuma umuntu ashaka, ni ugukora imibonano noneho adatinya dore ko iyo uyikoze utarashaka byitwa icyaha, kwica umuco n’ibindi. Si ibyo gusa hanarimo kuba urambiwe abakubaza igihe uzashakira, kuba ubona urungano rwose rwarashatse cyangwa se kuba ubona imyaka iri kugusiga. Ntitwakibagirwa ababana kuko bateye/batewe inda, nuko bakabura andi mahitamo

Rero si itegeko ngo nubona abantu babana wumve ko bakundana, cyangwa ngo niba bakundana bibe ihame ko bazabana. Oya. Hari benshi bakundana bagasazana batabanye nkuko hari n’ababana batarakundanye, ahubwo kubera impamvu imwe cyangwa iyindi. Gukundana ni ikintu ukwacyo, kubana kikaba ikindi, icyakora ntitwasoza tutavuze ko biba akarusho iyo ubanye n’uwo mukundana kandi urwo rukundo rwanyu rukagumaho.

Impamvu ziza ku isonga mu bitera gatanya

Mwarakundanye ndetse nyuma yo kubitekerezaho mwemeranya kubana. Imbere y’imiryango n’inshuti mwemera ko umwe aba umugabo undi akaba umugore.
Nyuma yo kubana ibintu ntibigenze uko mwabyifuzaga, nuko mugasubira imbere y’abahamije ko mwiyemeje kubana muti turifuza gutandukana.
Byaba byarakubayeho cyangwa se uzi uwo byabayeho, gutandukana n’uwo mwashakanye ntawe ubikora kuko abikunze ahubwo twabyita amaburakindi kuko ntawe ushinga urugo afite intego yo kuzarusenya (aramutse anabaho byaba ari uburwayi cyangwa amahano). Kugerageza ukagoragoza, ukihangana nibyo bibanza, niko zubakwa ukajya ubibwirwa kenshi, nyamara kwihangana kwawe iyo kurangiye, nta yandi mahitamo uretse gutandukana nuko buri wese agatangira ubundi buzima, aho ashobora kongera gushyingirwa cyangwa akigumira uko.
Ariko se kuki abantu batandukana? Buri wese mu batandukanye umubajije yakubwira icyabimuteye, aho ushobora kumva kitakabaye impamvu, nyamara burya nta wanga ibyiza arabibura.
Hano twagerageje gukusanya zimwe mu mpamvu zitera abashakanye gutandukana, ngo wowe ukibana n’uwo mwashakanye cyangwa uri mu myiteguro ubimenye hakiri kare uzabyirinde mu gihe cyose gishoboka maze nkuko iyo dusezerana tubivuga, muzatandukanywe n’urupfu.

1. Gucana inyuma

Iki ni cyo kiza ku isonga mu bisenya ingo nyinshi. Kenshi bitangira ari ubucuti busanzwe, ubushuti bwo kuganira, gusangira no kungurana ibitekerezo ariko nyuma ugasanga biganishije mu mubano uzasenya urugo. Benshi bitwaza ko hari icyo babuze ku bo bashakanye bagiye gushaka ahandi, abandi babikorera kwinezeza gusa ndetse hari n’ababiterwa nuko abo bashakanye barakaranyije. Gusa icyabitera cyose si ikintu kitakosoka, kuko gucana inyuma uretse gusenya urugo binangiza umutungo, utaretse n’indwara zinyuranye zishobora kuhaturuka.

2. Umutungo

Ku byerekeye umutungo biza mu mpande zinyuranye. Bamwe babana bakennye bamara gukira hakazamo amacakubiri, abandi bakabana bakize bagira ibyago byo gukena nabyo bikabateranya. Ku rundi ruhande ariko hanazamo uko umutungo ukoreshwa. Gusesagura, kwita ku muryango umwe akomokamo undi ukirengagizwa, kutumvikana ku mikoreshereze y’amafaranga na byo bishobora kuba impamvu yaganisha ku gutandukana.

3. Kutaganira

Uko iterambere riza rizana ibyiza nyamara ntirisiga n’ibibi. Kimwe muri byo ni uko usanga abantu bahugira ku mbuga nkoranyambaga kurenza umwanya baha ibiganiro hagati yabo. Ugasanga umwe ataha mu mpera z’icyumweru gusa kubera gukorera kure y’umuryango, yanataha ugasanga yomatanye na terefoni, filimi se, umupira, akabari ugasanga aheruka kubwira uwo babana ko amukunda akimutereta. Ugasanga ntukimenya ibiryo byo mu rugo, n’ibindi. Ibi bitera uwo mubana kwigunga, bikurikirwa no kwibaza icyo akora aho bikaba byamutera guhitamo gutandukana. Nyamara aka ni akantu koroshye gukosora kuko nta cyiza nko kuganiriza uwo mwashakanye, kumenya uko yaramutse, gahunda afite, n’ibindi bituma niyo yaba ari kure yawe yumva ko muri kumwe.

4. Intonganya za buri gihe

Yego nibyo nta zibana zidakomanya amahembe kandi koko ahari abantu ntihabura urunturuntu gusa kutumvikana ku ngingo runaka ntibyagakwiriye kubyara intonganya n’intambara.
Benshi usanga batongana kuko bashaka ko ibyabo ari byo byumvwa, cyangwa bagatongana byo kwirengera.
Intonganya zihoraho, urutoto n’incyuro nabyo biri mu bisenya ingo, bikangiza urukundo hagati y’abashakanye. Kubirwanya ni ugushyira inyungu zanyu mwembi imbere, ntihabeho ndigabo no gukurura wishyira gusa.

5. Gucyeka

Usanga hari ingo zisenyuka kuko umwe mu bashyingiranywe atizera uwo bashyingiranywe, cyane cyane kuri za terefoni n’ibizivugirwaho cyangwa byandikirwaho. Uku gucyeka bijyana no gufuha ugasanga ufuhirwa ahozwa ku nkeke bikamubuza amahoro n’umutekano. Iyo abuze uko agira ahitamo gusaba gatanya kuko aba abona aribwo yagira amahoro.

6. Kutubahiriza inshingano z’urugo

Kuva ku guhaha, guteka, gusasa kugeza ku gukora imibonano, izi ni zimwe mu nshingano z’urugo bamwe bagera aho ntibibuke ko ari izabo. Ugasanga umukozi niwe umenya ko imyenda iteye ipasi, niwe umenya ibiri butekwe n’ibyashize, ugasanga mu buriri musigaye mwibereye nk’abasangiye icyumba gusa. Ibi byose biba biganisha ku kubona ko hari ikibura, bitera umwe kuba yabishakira ahandi cyangwa se kwaka gatanya.
Nibyo koko gushaka imibereho bituma hari ibyo dushinga abakozi ngo babidufashe ariko hari inshingano ziba zireba nyirurugo bwite.
Gutemberana, gusohokana no gusangirira hamwe ni bimwe mu bigarura uburyohe mu rukundo no mu rugo.

7. Kutuzuzanya

Ihame ry’ubwuzuzanye mu rugo ni ingenzi kuko burya ababana baba bakwiriye kuzuzanya dore ko no mu Kinyarwanda cyiza, uwo mwashakanye yitwa umufasha (partner). Umufasha mu kazi ntiwafata umwanzuro utamubwiye, ntiwakora ibintu uko ubyumva. No mu rugo niko byagakwiye kugenda. Mu bitekerezo, mu biganiro, muri gahunda zose ni ingenzi ko imyanzuro yose mufata muba mwayumvikanyeho.
Iyo bitubahirijwe rero, ugasanga umwe aratwama undi, aramujambuza, arasuzugura ibitekerezo bye, biba biganisha ku mibanire mibi kandi ibi amaherezo yabyo ni gatanya.

8. Gushaka utiteguye

Gushaka utiteguye tuvuga hano, ni ugushaka utazi ibyo ugiyemo, rimwe na rimwe kubera igitutu cy’imiryango, kwigana abandi, guhubuka se, nuko wamara kugera mu rugo ugasanga ibintu ntibiri kugenda uko wabyifuzaga.
Ubushakashatsi bugaragaza ko ingo nyinshi zisenyuka ari iz’abashakanye bari mu myaka iri munsi ya 30, ndetse izirenze 50% zisenyuka bataramarana imyaka 10 babana cyane cyane hagati y’umwaka wa 4 n’uwa 8.
Gushaka uzi icyo ugiye gukora, kubanza kumenya neza uwo mugiye kubana, kutagenda ufite ibindi ukurikiye byacyemura iki kibazo.

9. Ihohoterwa

Gukubitwa, guhozwa ku nkeke, gukoreshwa imibonano ku gahato ni bimwe mu byerekeye ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Gusinda, gukomeretsa ukoresheje ururimi (amagambo mabi) nabyo byiyongeraho mu bituma abashakanye batandukana. Ntiwavuga ko uhohotera aba ari umuntu mubi koko ariko uko byamera kose ntawe ukwiye kurebera no kwihanganira ihohoterwa iryo ari ryo ryose mu rugo.

Dusoza

Nta rugo na rumwe uzasanga abantu babana nk’abatagatifu, ahubwo uko ibibazo bicyemurwa, ukwihangana bagira ni byo bitandukana. Gusa inama nziza kuri buri rugo ni ukujya bacyemura ikibazo hakiri kare amazi atararenga inkombe. Tujya twumva abicana, abamugaza abandi ndetse n’abakorera abo bashakanye ibikorwa by’ubugome binyuranye, nyamara ugenzuye wasanga bitaba ako kanya ngo ahite afata uwo mwanzuro ahubwo biba byaratangiye buhoro buhoro hakazamo kwa kwihangana no kugoragoza, imiryango ikaza kubunga nyamara ngo umutima muhanano ntiwuzura igituza.
Ntawe twagira inama yo gusenya kuko iyo urugo rusenyutse mwaranabyaye bigira ingaruka ku bana, gusa nanone igihe cyose havutse ikibazo mu rugo kiba gikwiriye gucyemurwa mu buryo bwiza bushoboka kandi budateje akaga haba ako kanya no mu gihe kizaza.
Kuganira, kuzuzanya, gutemberana no gusangira akabisi n’agahiye, kwishimira uwo wahisemo ukamurutisha abandi bose ni bimwe mu bizatuma urugo rwawe rugira amahoro n’umutekano.

Ndabifuriza ingo nziza ku bazifite n’abaziteganya kandi abo zamaze gusenyuka, ntitwabaveba kuko nibwo buryo bushoboka mwabonye bwacyemura ikibazo.

Burya hari group y’amaraso yandura Covid19 kurenza izindi. Menya iyo ari yo

Nyuma yuko icyorezo cya Covid19 cyadutse ubushakashatsi ntibuhwema gukorwa. Bumwe ni ubwo gushaka umuti n’urukingo. Ubundi nabwo bwagiye bukorwa ni ubwo kureba abibasirwa cyane n’iki cyorezo, aho byagaragaye ko abageze mu zabukuru ndetse n’abasanzwe bafite indwara zidakira cyane cyane diyabete n’muvuduko ukabije w’amaraso kimwe n’umubyibuh ukabije, ukongeraho abasanganywe indwara z’ubuhumekero n’ubudahangarwa buri hasi, bose bari mu bo gihitana kurenza abandi.
Gusa nanone ubushakashatsi ntibwahagaze ahubwo hanashatswe kureba ubwoko bw’amaraso iki cyorezo cyaba cyibasira kurenza ubundi. Aha ubwoko bw’amaraso tuvuga ni ya matsinda ya A, B, AB na O.
Ubwo bushakashatsi bwakozwe, bugamije kwerekana ubwoko bw’amaraso bwibasirwa cyane, bwaje gutangazwa ku rubuga rwa Medrxiv.
Nkuko urubuga rwa CNews rwabishyize mu ncamake, ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 3694 batuye muri Wuhan (aho icyorezo cyatangiriye) batigeze bafatwa n’iki cyorezo, ndetse bunakorerwa ku bantu 1775 mu bagaragaweho n’iki cyorezo, maze ibisubizo biba ibikurikira
Ku bantu batigeze bandura iki cyorezo, basanzemo:

 • 33,84% ba groupe O ;
 • 32,16% ba groupe A ;
 • 24,90% ba groupe B ;
 • 9,10% ba groupe AB.

Naho ku bantu basanzwemo iki cyorezo, basanzemo

 • 37,75% ba groupe A ;
 • 26,42% ba groupe B ;
 • 25,80% ba groupe O ;
 • 10,03% ba groupe AB.

Umwanzuro

Hagendewe ku kuba ku isi muri rusange abafite groupe O aribo benshi, bagakurikirwa na A, naho AB bakaba aribo bacye muri rusange, ubu bushakashatsi bwerekanye ko abantu bafite group O bafite ibyago biri hasi byo kwandura iki cyorezo, mu gihe abafite group A bafite ibyago biri hejuru byo kuyandura.
Nkuko bitangazwa na Futura Science, ikigereranyo cyo guhitanwa na Covid19 ku bantu bafite group A kiri ku gipimo cya 20% kurenza izindi group.
Naho abafite group O ibyago byabo biri munsi ya 33% ugereranyije n’izindi group.
Abakoze ubu bushakashatsi bakaba baburira abafite group A kurushaho kwirinda kurenza andi matsinda kuko bo bafite ibyago kurenza abandi.
Ariko nanone baburira abafite itsinda rya O kutumva ko bo bakingiwe, kuko kuba ibyago biri hasi, ntibivuze ko bidahari. Ikindi kandi ubu bushakashatsi ntabwo bwarebye ku buryo bwakoreshejwe mu kwirinda, ariko nanone ibisubizo byabonetse, hari icyo bigaragaza
Mu gusobanura, bavuga ko abafite itsinda O, baba bafite ibizwi nka anticorps bya anti-A, ari na yo mpamvu ufite amaraso ya O atakakira aya A. izi anticorps rero ukaba utazisanga ku bafite amaraso ya A na B, ari byo bituma itsinda rya O ribasha guhangana na Covid19 kurenza ayandi.
Dusoze twibutsa ko Kuguma mu rugo, gukaraba intoki igihe cyose ukoze ku kintu, ku muntu, ugiye kurya, uvuye mu bwiherero, kwirinda gusuhuzanya, guhoberana, kwirinda kwegerana ari uburyo bw’ibanze bwo kwirinda. Naho mu gihe wumva umunaniro, inkorora y’akayi, umuriro ibuka guhamagara 114 bagufashe kandi wibuke kwambara agapfukamunwa igihe cyose ukorora kugirango utanduza abandi. Ushobora kandi no kwisuzuma ubwawe ukanda *114# ubundi ukagenda usubiza ibibazo ubazwa.
Kugeza ubu nta rukingo ruraboneka, nta n’umuti uremezwa na OMS/WHO ko uvura Covid19. Kuguma mu rugo tubimenyere, kugeza igihe ababishinzwe bazatumenyesha.