Ingaruka zo gukoresha imiti yisigwa, igihe kirekire

Niba warigeze urwara uduheri mu maso cyangwa utubara, ushobora kuba warabwiwe n’inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe ati hari agati muri farumasi batanga gakiza uduheri.
Bamwe bayikoresha yonyine abandi bayivanga mu mavuta, ariko se koko ni muganga uba wabibategetse cyangwa ni ukwivumburira?

Muri iyi nkuru hano tugiye kurebera hamwe ingaruka zishobora kugera ku bantu bisiga iyi miti yo mu bwoko bwa steroid igihe kirenze icyemewe ndetse tunasoze dutanga inama.

Ubusanzwe iyi miti yo mu bwoko bwa sterois itangwa mu kuvura zimwe mu ndwara z’uruhu (si zose) harimo ibishishi, uduheri tw’ubwivumbure (allergy), n’izindi. Iyi miti ntiganya ingufu kandi igihe cyo kuyikoresha uko kigenda cyiyongera niko ibyago byiyongera.

Tutaravuga izo ngaruka twavuga ko imwe muri iyo miti harimo:

Hydrocortisone yaba yonyine cyangwa ivanze n’indi nko muri Unisten-HC aho ivanze na Clotrimazole
Betamethasone mu moko azwi nka Dawavate, Betneval, Unibet, Bentopic, cyangwa ivanze mu yindi nka Entezma aho ivanze na Salicylic acid
Clobetasol yaba yonyine nka dermovate cyangwa ivanze mu yindi nka Sonaderm aho ivanze na Miconazole na Gentamycin
Beclomethasone iboneka muri Candiderm
Fluticasone yonyine izwi nka cutivate

N’indi inyuranye kuko yose ntitwayirondora hano

Ingaruka zikaba zishobora kuba ku ruhu ahasizwe wa muti cyangwa zikaba zafata umubiri muri rusange haba imbere cyangwa inyuma.

KU RUHU

 

 1. Kumva utonekara uruhu cyangwa rumeze nk’urwahiye
 2. Korohera cyane k’uruhu bishobora kugira ingaruka nko mu gihe cyo kubagwa
 3. Kugira ibimeze nk’amaribori aho wasize umuti, kuba uruhu rwaho rudasa n’urundi cyangwa imitsi igaragara, rimwe na rimwe hagasatagurika
 4. Kumera ubwoya bwinshi aho wasize uyu muti (bamwe uba ubona barameze ubwanwa hejuru y’umunwa)
 5. Kuba imbata ku buryo mu gihe udakoresheje uwo muti umubiri uhita ugira ubwivumbure

 

UMUBIRI WOSE

 

 1. Kubyimba amaguru ukabona aretsemo amazi
 2. Kugira umuvuduko w’amaraso uri hejuru
 3. Kwangirika amagufa kandi akaba adakomeye
 4. Umunabi, kwiyongera ibiro bidasanzwe no kugira uruhu rudakomeye bizwi nka Cushing’s syndrome

Muri macye izi ngaruka zigera ku muntu ukoresheje iyi miti mu gihe kirekire, kirenze ibyumweru 4.

DUSOZA

Niba ikintu cyiswe umuti, menya ko utagomba kugikoresha utacyandikiwe cyangwa utagiriwe inama na muganga. By’umwihariko ku miti yisigwa ni byiza kugisha inama muganga w’uruhu.

Kuba wayikoresha mu mwanya w’amavuta, cyangwa ukayivanga n’amavuta ni ukwiyangiriza uruhu kandi bitinde bitebuke ingaruka ziraza.

Niba wawandikiwe na muganga rero nabwo kurikiza inama yaguhaye ku byerekeye inshuro uwisiga (niba ari rimwe, kabiri cyangwa gatatu ku munsi) igihe ugomba kuwisiga (niba ari mu gitondo cyangwa nijoro) kandi iminsi yagutegetse nturenzeho n’umunsi umwe, uzaba wirinze ziriya ngaruka zose tubonye haruguru.

Uko wakoresha ibibabi by’imyembe mu guhangana na diyabete

Imwe mu ndwara zihangayikisha abazirwaye dore ko nta n’umuti uhamye uyivura burundu ni indwara ya diyabete.
Iyi ndwara iterwa nuko igipimo cy’isukari mu maraso cyazamutse cyangwa we ikorwa rya insulin ryagabanyutse itera uyirwaye guhora afata imiti umunsi ku wundi cyangwa yitera inshinge buri munsi
Bumwe mu buryo bwo guhangana na yo ni uguhindura imirire no gukora siporo.
Hano tugiye kukwereka uko wakifashisha ibibabi by’imyembe bikagufasha kugabanya uburemere bw’indwara. Ibi biterwa nuko muri byo harimo amoko anyuranye ya anthocyanidins zifasha mu guhangana na yo.

Ibisabwa

 • Ibibabi 15 bibisi by’umwembe bikiri bito
 • Ibikombe 4 (litiro imwe) by’amazi

Uko bikorwa

 • Canira ya mazi arimo bya bibabi wabanje kubisukura , ubikore nimugoroba
 • Namara kubira uterure ubike bipfundikiye kugeza mu gitondo
 • Mu gitondo utaragira ikindi ushyira mu nda, yungurura unywe ya mazi uyamare.
Ibi ubikora buri munsi mu gihe byibuze cy’amezi abiri.
Utabashije kujya ubona ibibabi buri munsi, urabyanika ugakoramo ifu, ukajya ukoresha ibiyiko bibiri byayo muri Litiro y’amazi.
Uretse kandi kurwanya diyabete bizanafasha
 • Gusukura mu gifu
 • Kurwanya zimwe mu ndwara z’umutima ziterwa nuko imitsi isa n’iyazibye
 • Kugabanya ibiro
 • Kurwanya uburibwe cyane cyane bw’umutwe
 • Kugabanya ibicece na ya nda yitwa nyakubahwa.

Icyitonderwa

 

Ubu buryo ntibusimbura imiti kwa muganga baguha niba usanzwe uyifata ahubwo ni bumwe mu bugufasha guhindura imirire no kunganira imiti.

Ni ayahe mazi wakoresha ufungura umuti?

Imiti myinshi ihabwa abana usanga iza ari ifu ariko ukabwirwa ko ugomba kuvangamo amazi ku rugero ruba rwaragenwe mbere yo kuwumuha. Nyamara ushobora gusanga tutazi amazi nyayo uba ugomba gukoresha ufungura uwo muti.

Dusubiye ku kibazo twabajije hejuru, buri wese birumvikana yahita asubiza ati

NI AMAZI MEZA.

Aha rero niho hahita havuka ikibazo ngo amazi meza aba ameze ate?

Ubusanzwe amazi meza ashobora kuba amazi atetse, amazi atunganyirizwa mu ruganda, amazi ashyirwamo imiti iyasukura (nka sur eau).

Aya yose tuvuze haruguru ni amazi meza yo kunywa ariko si ko yose ari amazi meza yo gufungura umuti.

 

Kuki?

 • Amazi atunganyirizwa mu nganda aba yashyizwemo ibinyabutabire bituma abikika igihe kirekire, ndetse ashobora no kongerwamo cyangwa gukurwamo imwe mu myunyungugu ni nayo mpamvu yitwa mineral water. Ibi byose bishobora gutuma umuti utagumana umwimerere wawo kubera kwivanga n’ibindi binyabutabire.
 • Amazi yashyizwemo sur eau nayo birumvikana ko aba yagiyemo hypochlorite de sodium ikinyabutabire kiboneka muri uyu muti wa sur eau. Ibi bituma ataba amazi yo gufungura umuti, kuko icyo kinyabutabire gishobora guhungabanya ubuziranenge bw’umuti

Amazi dusigaranye ni amazi atetse. Aya ni yo mazi wemerewe gukoresha ufungura umuti w’umwana kuko kuyateka byica mikorobi kandi nta kindi kiba cyiyongereyemo cyakangiza ubuziranenge bw’umuti.

Ndetse ubu inganda zimwe zikora imiti ifunguzwa amazi zisigaye ziyikorana amazi ku ruhande wifashisha ufungura wa muti, mu rwego rwo kurinda ko wakoresha amazi atari meza umuti ugatakaza umwimerere wawo

Ukibuka guha umwana umuti uko muganga yabigutegetse kandi ukubahiriza ihame rivuga ngo

 

CUGUSA MBERE YO KUWUMUHA

Ibyo kumenya ku mavuta yongera ububobere ashyirwa mu gitsina

Igitsina cy’umugore uko gikoze, ubwacyo cyifitemo ubushobozi bwo kwibobeza, ni yo mpamvu gihora gisa n’igitose. Niba wajyaga ucyeka ko wenda ari inkari ziba zasigayemo, si byo.
Gusa mu gihe cyo kwitegura imibonano, bwa bubobere buriyongera. Ibi biterwa nuko imvubura zizwi nk’imvubura za Bartholin ziba zarekuye amatembabuzi, ashinzwe gutuma harushaho kunyerera, bikarinda kuba umugore yakoboka cyangwa agakomereka mu gihe cyo gukora imibonano. Gusa bishobora no kubaho iyo umugore ari mu burumbuke, cyangwa agize ikindi gituma agira ubushake.
Nyamara kandi bijya bibaho ko bwa bubobere bugabanyuka cyangwa bukanashira burundu, ku buryo mbere yo gukora imibonano hitabazwa amavuta yabugenewe ashyirwa mu gitsina mbere yo gukora imibonano. Kubura ububobere biterwa n’impamvu zinyuranye, si zo tugiye kuvuga hano, ahubwo tugiye kuvuga ku mavuta akoreshwa mu gufasha ababubuze.

1. Aya mavuta yakoreshwa ryari?

Kuba wakoresha aya mavuta si igitangaza, mu gihe nta yandi mahitamo ufite.
Wakoresha aya mavuta igihe cyose:
 • Wabuze ububobere kubera imiti uri gukoresha, akenshi iyo kuboneza urubyaro cyangwandi
 • Habaye impinduka mu misemburo wenda utwite cyangwa wonsa
 • Uri gusatira imyaka yo gucura cyangwa wacuze
 • Wabuze ububobere ariko nta mpamvu uzi yabiteye cyangwa se ukora imibonano inshuro imwe ugahita wuma kandi umugabo ashaka gukomeza
 • Ukora imibonano ukababara cyangwa ukumva wocyera kubera igitsina cy’umugabo kitinjira neza
窗体顶端
窗体底端

2. Nahitamo gute amavuta nkoresha

Amavuta akoreshwa mu gitsina aratandukanye, buri wese ahitamo agendeye ku yahuye n’umubiri we, kuba ari bukoreshe agakingirizo n’izindi mpamvu
 • Hari amavuta akorwa haherewe ku mazi, akaba arimo amavuta ya glycerine. Ni nayo amenyerewe cyane, urugero ni KLY Jelly. Gusa niba ukunze kurwara infections, cyane cyane iziva ku miyege, wakoresha atarimo glycerine
 • Hari akorwa bahereye kuri silicone, aya yo amara igihe kirekire aho yashyizwe hagihehereye kurenza ashingiye ku mazi, gusa atuma mu gitsina hasa n’ahafatiriye bikaba byabangamira umugabo, kuko n’igitsina cye kivamo kimatira
 • Akorwa hashingiwe ku mavuta, kenshi akorwa haherewe ku mavuta aya dutekesha. Nubwo ari meza, ariko nayo arafatira kandi ashobora gutera uburyaryate. Gusa arimo petrol nka vaseline cyangwa ibindi bikotori si meza
Niba uri bukoreshe agakingirizo, wakoresha ayakozwe bahereye ku mazi cyangwa silicone kuko ayakozwe bahereye ku mavuta yatuma agakingirizo gacika.

3. Akoreshwa ate

Mu gukoresha aya mavuta, usabwa kubanza gukoresha macye, ukagenda uyongera buhoro buhoro kugeza wumvise horoshye uko ushaka. Si byiza guhita ushyiramo amavuta menshi icyarimwe. Ikindi usabwa guhinduranya amavuta kugirango umenye neza amavuta ahuye n’umubiri wawe, cyangwa ayo umugabo wawe yumvise amufasha kwinjira neza

4. Zimwe mu ngaruka

Nk’amavuta atari umwimerere kuko aba atakozwe n’umubiri wawe, ntabwo yabura kugira ibibazo bimwe atera. Twavugamo:
 • Ubwivumbure
 • Kuryaryatwa no kwishimagura
 • Kubangamira imyorokere
 • Kongera ibyago byo kurwara ubwandu buterwa n’imiyege nka Candidose vaginale
 • Kuma vuba, bigasaba guhora usigamo, no mu gikorwa hagati

Icyitonderwa

Aya mavuta akoreshwa nk’ubutabazi bw’ibanze ariko ntabwo acyemura ikibazo. Ni ngombwa kwisuzumisha mu gihe kuma mu gitsina bimaze igihe kandi utazi neza ikibitera. Mu gihe uzi ikibitera ni byiza kugikosora aho kuba wakoresha aya mavuta igihe kirekire.

Amwe mu magambo azwi nka mantra wakifashisha urwanya depression

Mbere yuko haduka imiti nka za Prozac (Fluoxetine) na Xanax (Alprazolam) abantu ubwabo bari bafite uburyo bivuramo cyangwa bavuramo indwara y’agahinda gasaze, kwiheba no kwigunga ariyo depression. Ubu buryo bwari ugusubiramo inshuro nyinshi amagambo y’iremamutima n’isanamutima bityo uko bayasubiramo bikagenda bituma umutima utuza bakumva bamerewe neza.
Ubu buryo bwatangiriye mu Buhinde imyaka 3000 ishize buzwi nka mantra, bwaje gukoreshwa n’amadini anyuranye nka Gatolika ikoresha ishapule cyangwa se Buddhist na Islam bakoresha nabo urunigi rw’amasaro menshi bagenda bavuga amagambo runaka uko bageze kuri buri saro.
Nyamara kandi nubwo aya madini yo abikoresha mu buryo bwo gusenga no gushengerera, mu kuvura depression ho nta magambo yihariye yagenwe akoreshwa ahubwo umuntu we ubwe niwe ugenda yibwira amagambo ahumuriza.
Nubwo ariko nta magambo cyangwa interuro zihariye , hano twaguteguriye amwe mu magambo ushobora kwifashisha ariko si ihame nawe wakishyiriraho ayawe. Aya tugiye kuvuga hano azwiho kuba yaragiye afasha benshi.

1. Ibi nabyo bizashira

Kwiyibutsa ko ibihe by’akaga, ibihe bibi bigoye kandi bishishana bitazahoraho ni bumwe mu buryo buzanira umuntu ihumure bukarema agatima. Umuhanga abasha kubona ko ibyo anyuramo atazahora abinyuramo kuko ikigira intangiriro kigira n’iherezo.

2. Reka ngerageze uyu munsi

Kwiha intego yo kwihangana byibuze uwo munsi gusa bizatuma no ku munsi ukurikira wibuka ko umunsi washize nawo wabashije kuwihanganira. Aha si mu gihe cya depression gusa ahubwo no kuba wifuza gucika ku ngeso runaka yakubase ubu buryo buragufasha. Uyu munsi gusa, bitanga icyizere kurenza uyu mwaka gusa cyangwa uku kwezi gusa yemwe n’iki cyumweru gusa. Kwiha intego muri wowe y’amasaha 24 ukabikora kenshi si kimwe no kwiha intego y’iminsi 7 cyangwa 30.

3. Nzamera neza

Imwe mu mpamvu ituma urushaho kwiheba ni ukumva ko udateze kuzakira cyangwa kuva mu bibazo bikugose. Ibwire mu mutima ko uzamera neza, uzakira, utazahora mu bibazo. Biguha ibyiringiro kandi bikagutera akanyabugabo. Nubwo waba urwaye indwara igoye gukira, aho kwiheba (kuko n’ubundi sibyo bizatuma ukira) iheshe amahoro wumve ko uzamera neza

4. Iki ni igihe cyo kubabara

Iyibutse muri wowe ko ubuzima bubamo ibyiza n’ibibi, kwishima no kubabara. Noneho wibwire uti: “iki ni igihe cyo kubabara. Nkirimo ariko nzakivamo haze igihe cyo kwishima.”
Ibi bizatuma udaha agaciro ibikubabaza ahubwo uhorane ubutwari kuko uziko utazahora mu kababaro.

5. Ngomba kubera urugero abandi

Ibuka ko atari wowe gusa ubabaye, kandi ko hari benshi bagufataho icyitegererezo n’urugero. Ibi bizatuma akababaro kawe n’ibibazo aho kuguherana biguhindukira isoko yo gukomera no gukomeza abandi. Niba uri umubyeyi ukaba ucitse intege urumva umwana we bicura iki? Kubyibaza no kwiyemeza kumubera urugero rwiza bizatuma utongera kwita ku bigushavuza ahubwo ube umunyampuhwe.

6. Ndacyariho ndahumeka

Uko uhumeka ibuka ko hariho abapfuye. Injiza umwuka wongere uwusohore uvuge uti ndacyariho. Hamwe n’ibyo twavuze haruguru wibuke kv atari ko bizahora. Humeka umwuka mwiza, utagurwa kandi utuma ubasha kubaho wibuka ko ukiriho bitume ugira icyizere cy’ejo hazaza.

7. Humura

Aya magambo akoreshwa henshi haba mu bitabo by’amadini, mu ndirimbo agira ati: ” witinya, humura, wigira ubwoba” ni amagambo ahumuriza, agasana umutima kandi akawuteramo ibyiringiro. Humura nturi wenyine, humura ntibizongera, humura uzakira…

8. Byikuremo

Uko muri wowe uhangana no kwikuramo ibiguhangayikishije, ibikubabaje, ibigutera kwiheba ibwire mu mutima uti reka bigende bimvemo. Kwizera kurarema. Uko ubyibwira ko bigomba kugenda niko bizagenda koko bikuvemo wumve utuje utengamaye.

9. Nta makuba ahari

Nyuma y’imvura y’umugaru, umuyaga w’ishuheri, harongera hakaza ibihe byiza. Nta mvura idahita, nta nzara itarangira, nta byago bihoraho. Mu nzira ugenda nijoro, ishyiremo ko nta makuba bikurinde guhagarika umutima. Wireba ibintu mu ruhande rubi gusa. Nyuma y’ibikubayeho ibuka ko nta makuba agihari ahubwo ugiye mu gihe cyiza bityo bigutere akanyabugabo n’icyizere.

10. Ndahagije

Si ngombwa kugira inshuti 5000 kuri Facebook cyangwa abagukurikira basaga miliyoni kuri twitter ngo ubone kugira agaciro. Ahubwo wowe umva ko uhagije kandi wihagije. Iyibutse ko ak’imuhana kaza imvura ihise. Ibyishimo byawe, ingufu zawe, ibyo uzageraho byose ni wowe ubwawe ugomba kubyishakamo ibiva ahandi bikaza ari inyongera cyangwa inyunganizi.

Uko wakivura kuyaga mu maso

Imvugo ngo yatetse ikidiya, ikoreshwa barengurira ku muntu ufite mu maso hahora hayaga niyo yaba nta mavuta yisize.

Ibi biterwa nuko umubiri uba ukora ibinure byinshi bya sebum, bikaba bikorwa n’imvubura ziba munsi y’uruhu. Ubusanzwe sebum ni nziza kuko irinda uruhu kuma no gukanyarara ariko iyo ibaye nyinshi biba byongera ibyago byo kurwara ibiheri mu maso kuko ituma utwengehu kenshi tuziba.
Akoko, imisemburo, stress nibyo ahanini bituma ibi binure byiyongera.

Hano twaguteguriye ibyo wakifashisha uhangana no kuyaga mu maso, gusa uburyo bumwe iyo butagukundiye uhindura ubundi kuko abantu ntibahuza uruhu kandi n’impamvu ntiziba zimwe. Kandi iyo hari uburyo ukoresheje ukabona aho gukira biri kwiyongera cyangwa umubiri ukabugiraho ubwivumbure urabuhagarika ugakoresha ubundi.

 

  1. KARABA MU MASO

Nibyo koko usanzwe ukaraba mu maso ariko kubera kuyaga usabwa gukaraba mu maso kabiri ku munsi. Mu gukaraba usabwa gukoresha isabune isanzwe, nta cyangwe cyangwa ibindi byagukobora mu maso. Ukiyunyuguza ukihanagura, ukumuka.

  1. UBUKI

Ubuki buri mu miti y’umwimerere myiza ku ruhu. Bwifitemo ibyica bagiteri ndetse n’ibizibuza kororoka kandi bunazwiho gutuma uruhu rutuma ariko niruyagirane cyane. Mu kubukoresha, usabwa kwisiga ubuki bw’umwimerere nkuko wiwiga amavuta asanzwe ukabirekeraho iminota 10, noneho ukiyunyuguza n’amazi y’akazuyazi, ukihanagura ukumuka.

  1. IBUMBA

Ibumba riri amoko menshi habaho iry’umutuku, icyatsi n’andi moko. Hano irivugwa ni ibumba ry’icyatsi. Mu kurikoresha uvanga akayiko gato karyo n’amazi kugeza bibaye igipondo cyoroshye nk’igikoma. Bisige mu maso ubirekereho kugeza ibumba ryumye (ubibwirwa nuko wumva biri kugukanyaga). Nyuma wiyunyuguze n’amazi ashyushye, wihanagure wumuke.

  1. UMWERU W’IGI N’INDIMU

Ibi byo benshi babikoresha bashaka kugira isura icyeye nyamara ni na byiza ku bafite mu maso hayaga.
Gusa niba ugira ubwivumbure ku magi uyu si umuti wawe.
Mu kubikora vanga umweru w’igi rimwe n’akayiko gato k’umutobe w’indimu.
Ubyisige urindire byume, nuko wiyunyuguze wihanagure wumuke

  1. IGIKAKARUBAMBA

Kizwiho ubusanzwe koroshya ubushye n’izindi ndwara z’uruhu. By’umwihariko ni cyiza ku bafite uruhu ruyaga. Mu kugikoresha ufata umushongi wacyo ukawisiga ugiye kuryama nijoro ukabikaraba mu gitondo ubyutse.
Gusa kuko gishobora gutera ubwivumbure, isige gicyeya ku kuboko ahantu hato ubirekereho kugeza bucyeye. Nihashira iminsi ibiri nta buryaryate urumva aho hantu ubone kugikoresha mu maso.

  1. URUNYANYA

Mu nyanya habonekamo salicylic acid, ikaba ikunze gushyirwa mu miti ikoreshwa mu kuvura ibiheri kandi kenshi bituruka ku ruhu ruyaga.
Mu kurukoresha vanga akayiko gato k’isukari n’inombe y’urunyanya rumwe. Ubisige mu maso bimareho iminota itanu nyuma wiyunyuguze n’amazi ashyushye noneho wihanagure wumuke.

ICYITONDERWA

Nkuko twabivuze ruguru, ukoresha uburyo bumwe bwakanga ugahindura. Kandi iyo ubonye umubiri ubugizeho ubwivumbure urabuhagarika. Mu gihe uri kurwana na byo kandi usabwa kutisiga amavuta, kuko waba uri kongera kuyaga. Usabwa kandi kutisiga powder mu moko yazo yose cyane cyane za fond de teint kuko zipfuka utwengehu.
Si ibi gusa, ariko nibyo twaguhitiyemo byoroshye kubibona.

Zimwe mu mpinduka ziba ku mihango kubera gukoresha ikinini kirinda gusama by’ako kanya

Iyo wakoze imibonano idakingiye kandi ukaba utifuza gutwita, hariho uburyo bunyuranye bugufasha. Muri bwo harimo ikinini kizwi ku mazina anyuranye nka Emergency Pill, Pillule d’urgence, Morning after pill, Pillule du lendemain, 72 heures n’andi anyuranye. Ku isoko ryo mu Rwanda habanje kuboneka ibyitwa NorLevo ariko ubu bihari ku mazina menshi anyuranye nka Levo-72, Pill-72, Unosure, Lydia, Zee, n’andi.

Gusa bamwe mu bakoresha ibi binini bavuga ko nyuma yo kubikoresha bajya babona impinduka mu migendekere yabo y’imihango aho hazamo impinduka.

Muri iyi nkuru reka tukubwire kuri izo mpinduka, tunakumare zimwe mu mpungenge

 

 1. Izi mpinduka ziterwa n’iki?

 

Izi mpinduka zituruka ku kuba iki kinini gikunze kuba ari kimwe cyangwa ari bibiri kiba kirimo umusemburo wa levonorgestrel, ukaba umusemburo utera impinduka mu mikorere y’imisemburo karemano mu mubiri wawe ari na byo bikurinda ya nda utateganyaga.

 

 1. Bigenda bite?

 

Aha, uko bigenda bituruka ku gihe wafatiyemo cya kinini. Ahanini ukwezi k’umugore kuri mu byumweru bine nubwo hari abagira ibyumweru bitatu cyangwa bitanu ariko ni bo bake ugereranyije n’abagira inyumweru bine (iminsi hagati ya 22 na 30)

 

Rero dore uko ubushakashatsi bwabyerekanye:

 

 • Niba ufashe cya kinini, inshuro imwe mu byumweru bitatu bya mbere, ubwo ni igihe hatarashira ibyumweru bitatu ubonye imihango, imihango ikurikiyeho iza vuba ugereranyije n’igihe wateganyaga kuyiboneraho
 • Niba cya kinini ugifashe mu cyumweru cya kane, imihango iza ku gihe yakabaye iziraho gusa ikaba yamara iminsi myinshi ugereranyije n’iyo yamaraga.
 • Iyo ufashe cya kinini mu minsi yegereye umunsi nyirizina w’uburumbuke, yaba ibiri mbere cyangwa ibiri nyuma, nta mpinduka ubona
 • Ku babona imihango itinze kuza, akenshi ntabwo bituruka ku kinini ahubwo bituruka kuri stress yo kumva ko wenda kitakoze ukaba warasamye. Akenshi ntabwo icyumweru kirenga imihango itaraza, uhereye ku gihe wumvaga yakabaye iza.

 

Gusa igihe cyose ubonye hashize ibyumweru bibiri igihe wakaboneye imihango kirenze, ni byiza gupimisha inda ukareba niba utaratwite. Kuko iki kinini kirinda gutwita ku kigero cya 95%, hari igihe ya 5% ari wowe yagwaho.

Akamaro ka bicarbonate n’indimu

Indimu ukwayo izwiho kuza ku isonga mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw’umubiri wacu, gusa inazwiho gufasha mu igogorwa cyane cyane mu gihe watumbye nyuma yo kurya cyangwa uri kuzana ibyuka mu nda.

Ku rundi ruhande, uretse kuba bicarbonate bamwe bayifashisha mu guteka, inagira akamaro ko kugabanya acide mu gifu, n’ibindi binyuranye.

Rero kuvanga ibi byombi, bizagirira akamaro kanyuranye umubiri wacu nk’uko iyi nkuru igiye kubivuga.

1.    Kuringaniza pH yo mu mubiri

Ku ruhande rumwe, indimu irimo acide, izwi nka citric acid. Naho bicarbonate ni umunyu kuko irimo sodium. Kuvanga byombi rero bituma kubinywa biringaniza pH yo mu mubiri kuko iyi pH ni ingenzi mu mikorere yawo cyane cyane imikorere y’inyama zo mu nda harimo n’igifu.

2.    Uruhu rucyeye

Umutobe w’indimu uzwiho gusohora imyanda n’uburozi mu mubiri. Naho bicarbonate ukwayo ikaba izwiho kurwanya kwangirika k’uruhu biturutse ku zuba. Uruvange rwa byombi rero rukaba rufasha mu kurinda no kurwanya ibiheri, bikaba akarusho hano iyo utabinyoye ahubwo ukoze mask yabyo ukayisiga mu maso. Gusa no kubinywa ni ingenzi mu kurwanya iminkanyari, utubara tuzanwa no gukira uduheri, no kwangizwa n’izuba

Soma hano ibya mask ya bicarbonate n’indimu Uko wakora mask (igipondo) ya bicarbonate, n’akamaro kayo

3.    Gusukura igifu

Ubusanzwe umutobe w’indimu unafasha ubwawo mu gusohora indi myanda, umunyu udakenewe mu mubiri dore ko kuwunywa bifasha mu kunyara no gusohora amazi mu mubiri.

Ibi bikaba byiza ku mpyiko, igifu ndetse n’uruhago aho bibifasha gukomeza gukora neza kandi bituzura ngo bikomeze bibike ibyuzuyemo

4.   Gucyesha amenyo

Ubu imwe mu miti y’amenyo isigaye ivangwamo bicarbonate ndetse benshi banayikoresha ukwayo mu gucyesha amenya, bikarushaho kuba byiza cyane iyo ukamuriyeho indimu maze ukogesha amenyo icyo gipondo. Ushobora no kwiyunyugurisha amazi bivanzemo, bizasukura mu kanwa nyuma yo koza amenyo

Gusa hano usabwa kutabikoresha buri munsi, kandi ntubikore ukimara kurya cyangwa kunywa ibishyushye kuko byakangiza amenyo yawe. Ubikoresha rimwe mu minsi 3, indi minsi ugakoresha umuti usanzwe wogesha amenyo

5.    Gufasha mu igogorwa

Ku bagira acide nyinshi mu gifu, abarwara ikirungurira, abagira ibyuka mu nda, uru ruvange ni rwiza kandi ni ingenzi kuri bo. Uretse ibi kandi binakiza kumva wagugaye mu nda, ibiryo byaguhezemo se ndetse binagirira akamaro inzira y’igogorwa muri rusange.

6.    Umutima

Kunywa uru ruvange kandi bifasha mu kuringaniza cholesterol aho bigabanya ubwinshi bwa cholesterol mbi. Ibi bikurinda indwara z’imitsi, stroke ndetse n’izindi zinyuranye zafata umutima.

7.    Kuringaniza ibiro

Uru ruvange rutuma umubiri ukorana ingufu bityo bikagira uruhare mu gutwika ibinure. Ikindi ni uko uru ruvange rwongera ingufu mu gukora siporo ntunanirwe vuba na byo bikagufasha gutwika bya binure. Niba ushaka kugabanya ibiro, uru ruvange ntirukabure iwawe

Bikorwa bite?

 

Mu gukora uru ruvange biraboneka ko ukeneye amazi, bicarbonate n’indimu.

 • Teka amazi abire
 • Yatereke abe akazuyazi, ariko abe agishyushyemo
 • Mu kirahure cyayo vangamo akayiko gato ka bicarbonate
 • Niba indimu ufite ari nini, koresha igisate cyayo ukamurire umutobe wayo muri ya mazi, niba ari ntoya yikoreshe yose
 • Vanga hanyuma unywe

Icyitonderwa

Nubwo uru ruvange tubonye ibyiza byarwo ariko hari ibyo kwitondera mu kurukoresha.

 • Kugirango bikore neza usabwa kubinywa nta kindi urashyira mu nda, kandi nibura ukarindira iminota 30 ngo ugire ikindi urya cyangwa unywa
 • Kuko harimo sodium abafite uburwayi bw’umuvuduko w’amaraso, abarwaye izindi ndwara zidakira, abagore batwite n’abonsa abana batarageza amezi 6 ntabwo bemerewe kubikoresha
 • Niba hari imiti uri gufata banza usobanuze niba kubivanga bitatera ikibazo
 • Niba ushaka kubikoresha igihe kirekire, bikoreshe ibyumweru bibiri, wirenze ibindi bibiri utabikoresha, gutyo gutyo.

Mu gusoza, hari uburyo wakoresha uru ruvange ukongeramo ikindi kintu kimwe bikagufasha kugabanya mu nda. Tuzabikora ukwabyo, ntuzacikwe

Ubuvumbuzi 10 bwa mbere mu byerekeye ubuvuzi

Mu bintu byose habaho ubuvumbuzi bunyuranye. Mu rwego rw’ubuzima na ho ntabwo hasigara inyuma, ubuvumbuzi bugenda bukorwa umunsi ku wundi, haba ku ndwara n’ikizitera, imiti n’inkingo, imikorere y’umubiri n’ibindi binyuranye. Kuba uyu munsi urwara umutwe ugafata paracetamol, si ko byari bimeze mu myaka ya za 1800, kuba urwara malaria ugafata Coartem si ko byari bimeze mu myaka ya za 1900.

Nyamara kandi hari ubuvumbuzi twavuga ko buruta ubundi bwagezweho, muri iyi nkuru tugiye kukubwira ku icumi abahanga bashyize ku isonga y’ubundi, nubwo uru rutonde rushobora guhinduka bitewe n’ibindi bizagenda bivumburwa.

 1. Vitamini

Wakibaza uburyo ku mwanya wa cumi haza vitamini? Nyamara kandi ivumburwa rya vitamini ryagezweho na Frederick Hopkins ryagize akamaro mu kurinda indwara zinyuranye zaterwaga no kubura kwa vitamini zimwe mu mubiri. Ubu zizwiho ko ziri ku isonga mu birinda indwara

 1. HIV

Aka gakoko gatera SIDA kavumbuwe mu 1980 n’abantu babiri ari bo Robert Gallo afatanyije na Luc Montagnier. Ivumburwa ryako ryatumye hagenda higwa uburyo bunyuranye bwo kukirinda, ibaze iyoo kugera ubu kaba kataravumburwa, abantu baba bamaze guhitanwa na SIDA

 1. Urwungano rw’amaraso

Umubiri wacu ugizwe n’inzungano zinyuranye ariko urwungano nyamaraso rwavumbuwe mu 1242 na Dr Ibn al-Nafis nuko mu 1628 rwerekanwa neza na William Harvey. Kuvumbura uru rwungano biri mu byafashije kumenya neza umubiri w’umuntu n’ikorwa ry’imiti n’ubundi buryo bunyuranye bwo kuvura indwara dore ko imiti myinshi inyobwa ari rwo inyuramo ikora.

 1. X-Ray

Ijambo kunyuzwa mu cyuma ushobora kuba atari ubwa mbere uryumva. Ibi ni byo X-Rayon. Nubwo kuri ubu hariho ubundi buryo nka scanner na MRI ariko ivumburwa rya X-Ray ryagize uruhare rukomeye mu gufasha abakoze impanuka harebwa amagufa yaba yangiritse, si bo gusa kuko byanafashije mu guhangana n’igituntu aho harebwaga ibihaha, byose bigakorwa hifashishijwe ubu buhanga bwavumbuwe mu 1895 na Conrad Rontgen.

 1. DNA

Ubu nta mugabo ugipfa kwihakana umwana yabyaye kuko ubu buhanga burifashishwa mu kwerekana isano hagati y’abantu. Si ho bugarukira kuko bunifashishwa mu kuvumbura indwara, kuzisuzuma, kuvura no mu butabera yewe. N’ubu buracyaherwaho harebwa ko havumburwa inkingo n’ibindi binyuranye. Yavumbuwe na Friedrich Miescher

 1. Insulin

Mbere ya 1920 ubwo Frederick Banting yavumburaga insulin, diyabete iri mu ndwara zorekaga imbaga. Kuri ubu, kubera ivumburwa ryayo abarwayi ba diyabete babasha gufata imiti ibafasha guhangana na yo, ikaba itacyoreka imbaga nka mbere

 1. Ikinya

Ibaze kukubaga nta kinya. Biri mu mvugo ikoreshwa bashaka kwerekana ububabare butangaje cyangwa ibyago birenze uba watewe, aho bavuga bati bamubaze nta kinya. Uribaza uko mbere yo kukivumbura babagaga umuntu? Kugusuka inzoga ya vodka ubundi bakabona kukubaga.

 1. Mikorobe

Mbere y’uko umuhanga Louis Pasteur avumbura ko indwara zinyuranye ziterwa na mikorobi, aba kera bakekaga ko indwara zimwe ziva ku bakurambere, imyuka mibi n’ibindi. Aho abivumburiye, ubu byibuze indwara nyinshi hazwi ikizitera bityo no kuzivura bikoroha

 1. Inkingo

Igitunty, imbasa, inkondo y’umura, tetanosi, iseru ni zimwe mu ndwara zorekaga imbaga mbere y’uko inkingo zazo zivumburwa. Ubu ubushakashatsi buracyakorwa hashakishwa izindi nkingo harimo urwa malaria, SIDA, Covid19 n’izindi

 1. Penicillin

Uyu ni umuti uzahora ku isonga kuko ivumburwa ryawo mu 1928 na Alexander Fleming ryashyize iherezo ku mpfu nyinshi zaterwaga n’indwara zikomoka kuri bagiteri. Wari uzi ko washoboraga kurwara igisebe ku kuguru bataguca kikaguhitana? Ariko ubu penicillin yahereweho bakora indi miti inyuranye nka amoxicillin, cloxacillin, ampicillin, flucloxacillin, n’indi haba inyobwa, iterwa n’iyisigwa

Kugeza ubu, ubu ni ubuvumbuzi buza ku isonga ariko si bwo gusa bwabayeho.

Uburyo bworoshye wakivuramo utubara tuza mu maso

Utubara tw’umukara mu maso dukunda kuza cyane igihe umuntu yazanye ibiheri mu maso tubangamira benshi ndetse bagashakisha imiti ishoboka yose yatuma tugenda, tukava ku ruhu.

Inkuru nziza tugufitiye ni uko ushobora kuturwanya mu buryo bworoshye kandi bwizewe, uruhu rwawe rugasubirana itoto.

Ni iki gitera utubara tw’umukara ku ruhu?

Utu tubara dushobora guterwa n’ibintu bitandukanye, bimwe mubyo twavuga:

 • Ikorwa rirenze irikenewe ry’umusemburo wa melanine utuma uruhu rugira ibara ry’umukara
 • Kumara igihe kinini ku zuba ryinshi
 • Imisemburo itaringaniye neza ku rugero rukwiye
 • Ikoreshwa ry’imiti imwe n’imwe
 • Kuba hari vitamini ubura mu mubiri
 • Kudasinzira bihagije
 • Kuba ufite stress nyinshi

Utu tubara tuvurwa gute?

Utubara tw’umukara mu maso hari imiti itandukanye ikoreshwa mu kudukuraho, yaba ikozwe mu bwoko bwa aside cg se kwibagisha hakoreshejwe laseri.

Si ibi gusa, kuko hari n’imiti ushobora kwikorera mu rugo ikaba yakuraho utu tubara cg ibindi bishobora guhindura nabi uruhu rwawe.

Dore imiti ushobora kwikorera ikagufasha gukuraho utubara tw’umukara mu maso

 1. Umutobe w’indimu

Indimu zikize kuri vitamin C , ishobora gukuraho utu tubara no gukesha uruhu.

Ukoreshwa ute?

 1. Fata umutobe w’indimu uwukamurire mu kantu keza (agakombe cg akarahuri)
 2. Hanyuma ufate ipamba cg agatambaro gasukuye neza ukozemo, nuko ugende usiga ahari twa tubara
 3. Tegereza hamare kumuka neza, hanyuma wogemo n’amazi akonje
 4. Ushobora kubikora mu gihe kingana n’ibyumweru 2 kugira ngo umusaruro ube ugaragaye

Niba ufite uruhu rworoshye cyane cg rukunda gutumba cyane, uyu mutobe w’indimu uzawuvange n’amazi macye hanyuma ubone kuwukoresha.

ICYITONDERWA: Umutobe w’indimu ntugomba kuwukoresha mu gihe hari igisebe kigaragara aho uri gusiga, ikindi ugomba kwirinda kujya ku zuba mu gihe wisize uyu mutobe kuko bishobora gutuma imirasire y’izuba ikubabaza.

umutobe-windimu-mu-gukesha-uruhu
Umutobe w’indimu ufasha mu gukesha uruhu no gukuraho taches
 1. Ipapayi

Ipapayi ibamo enzymes zitwa papain, zifasha mu gukesha no gukuraho utuntu tw’umukara tuza ku ruhu, papain ifasha uruhu no gukuraho uturemangingo dushaje tuba turi ku ruhu, nuko rugahorana itoto. Uyu musemburo ufasha kandi mu gusukura uruhu, unarinda kwangirika gushobora guterwa n’imirasire y’izuba.

Uko ikoreshwa:

 1. Fata ipapayi yeze neza usige uruvange rwayo ku ruhu, imareho byibuze iminota 30, hanyuma woge mu maso. Ushobora kubikora inshuro 3 kugeza kuri 4 mu cyumweru
 2. Ubundi buryo; ushobora gufata ipapayi iteze neza ukongeramo umutobe w’indimu, hanyuma ukagenda usigiriza kuri twa tubara, ukabireka bikamara iminots 15 mbere yo kubikuraho woze amazi. Ibi wabikora 2 mu cyumweru.
  ipapayi-mu-gukuraho-utubara-twumukara
  Papain ifasha uruhu kwiyuburura no guhorana itoto
 3. Igikakarubamba

Igikakarubamba gifite ubushobozi butandukanye bwo kuvura indwara, kikaba umuti mwiza ku ndwara z’uruhu no gukuraho utu tubara mu maso. Umushongi w’igikakarubamba urimo ibinyabutabire; polysaccharides zifasha uruhu kwiyuburura, kurwanya inkovu, gukesha uruhu no kurwanya utubara tw’umukara ku ruhu.

Uko gikoreshwa:

 1. Fata umushongi w’igikakarubamba (ushobora kuboneka ukase ikibabi), ugende usigiriza kuri twa tubara ku ruhu
 2. Ukoresheje intoki zawe, genda usigiriza byibuze iminota 5.
 3. Hanyuma birekereho iminota hagati ya 15 na 25, hanyuma woge mu maso n’amazi y’akazuyazi. Ushobora kubikora rimwe cg 2 mu cyumweru.
  Umushongi w'igikakarubamba
  Umushongi w’igikakarubamba urinda uruhu, ukanafasha gukuraho utubara tw’umukara
 4. Umutobe w’igitunguru gitukura

Umutobe w’igitunguru ushobora kuwubona wifashije ibyuma byabugenewe bikamura nka blender, juicer cg ubundi buryo wawubonamo.

Uko ukoreshwa:

 1. Fata ipamba cg agatambaro gasukuye neza ugakoze muri wa mutobe, ugende usigiriza aharwaye nurangiza ubireke byume
 2. Ubundi buryo; ushobora gufata ikiyiko kimwe cy’uyu mutobe n’ibiyiko 2 by’ubuki hanyuma ugasiga ahari ayo mabara, ukabirekeraho iminota byibuze 20 cg 30 mbere yo koga amazi y’akazuyazi.

Icyitonderwa: niba ufite uruhu rukunda kuzana ibimeze nk’amavuta byinshi, ushobora kongeramo vinegre cg umutobe w’indimu muri uru ruvange

Soma hano Burya igitunguru gitukura kivura byinshi

Umutobe w'igitunguru
Umutobe w’igitunguru ufasha uruhu guhorana n’itoto no kurwanya iyangirika ry’isura
 1. Icyinzari

Icyinzari nacyo ni umuti mwiza cyane mu gukesha uruhu no gukuraho utubara tw’umukara ku ruhu rwawe. Gifasha mu gusukura izo nenge zose, yaba iziterwa n’izuba cg imyaka.

Uko gikoreshwa:

 1. Fata uruvange rufashe rw’utuyiko 2 tw’icyinzari n’amata macye wongeremo umutobe w’indimu
 2. Bisige ahari utu tubara tw’umukara
 3. Birekereho byibuze iminota 10, hanyuma wogemo n’amazi ashyushye
ikinzari-mu-kuvura-utubara-twumukara-ku-ruhu
uruvange rw’icyinzari n’ibindi bintu bifasha gukuraho utubara twirabura mu maso

Iby’ingenzi ukwiye kumenya mu kwita ku isura

 • Utubara tw’umukara mu maso cg utundi tuza mu maso kimwe no guhindura ibara ry’uruhu bishobora kuba ikimenyetso cy’indwara ikomeye, ni ngombwa kugana muganga w’uruhu igihe ubona tumaze igihe kirekire cg bigenda byiyongera.
 • Ntugomba gukoresha ibi byose twavuze cg ibindi mu gihe utwo duheri tugaragaramo ibisebe
 • Ntugakoreshe ibirungo (make-up) byinshi byuzuyemo ibinyabutabire ku ruhu rwawe
 • Ibuka buri joro gukuraho ibirungo, woga mu maso neza mbere yo kuryama.

Soma hano Zimwe mu ngaruka zo kurarana makeup

 • Rinda uruhu rwawe izuba rikabije wambara amataratara yagenewe kurinda izuba
 • Siga mu maso amavuta arinda uruhu gukanyarara.
 • Ugomba kurya indyo yuzuye irimo vitamin n’imyunyungugu ihagije, ifasha uruhu kumererwa neza
 • Kunywa amazi ahagije buri munsi ni ingenzi mu kugira uruhu rwiza kandi rutoshye.