Mugabo, dore ibyo wakora ugakomeza gushimisha umugore wawe

Mu gutebya ariko bitari ibyo gushyigikirwa, usanga havugwa ko iyo wamaze gufata ifi udakomeza kuyiha iminyorogoto. Aha baba bashaka kwerekana yuko, iyowamaze kugeza umugore mu rugo biba birangiye, ibyo wamukoreraga ukimutereta udakomeza kubikora. Nyamara aha ni ukwibeshya kuko niyo umugore umaze kumugeza mu rugo, kimwe n’iyo ukimurambagiza hari byinshi binyuranye uba usabwa gukora kugirango ukomeze kumushimisha, nawe akwiture kukugandukira.
Ese ni ibihe? Muri iyi nkuru twagukusanyirije bimwe muri byo, nawe ushobora kwiyongereraho ibindi.

1. Musohokane

Ibuka ukimurambagiza inshuro mwasohokaga. Gusa kubera mwamaze kubana, si ngombwa kumusohokana ahahenze cyangwa se kurya, kunywa no kubyina. Wowe kora uko ushoboye, mu gihe runaka mujye hanze y’urugo. Mushobora no kwitwaza amazi mugatembera muganira, mukagera ahantu mukicara, mbese akabona ko wamuhaye umwanya, wamuzirikanye. Gerageza uhange udushya, mbese ajye ahora atungurwa.

2. Muganirize

Kuri ubu usanga amasaha menshi cyangwa iminsi myinshi tutayimara mu ngo zacu. Koresha itumanaho ufite umuvugishe kenshi. Mubwire uko waramutse, wiriwe se, gahunda ufite, na we kandi umubaze ibimwerekeye. Mu gihe muri kumwe mu rugo witwarwa na terefoni, tereviziyo se, nubwo na byo bikenerwa ariko muhe agaciro n’umwanya. Kuba muri kuganira wibereye kuri terefoni rwose byerekana kudaha agaciro ibyo muvugana.

3. Iteka mwereke ko uhari ku bwe

Iteka umugabo ahora ari umugabo. Ni inshingano zawe kuba hafi y’umugore/umukunzi wawe, kumufasha ibyamugoye, niyo byaba biri mu nshingano ze. Ntukinube nagutegereza ngo umanike rido umwana yamanuye cyangwa ngo uhindure itara ryahiye. Bikore unezerewe, ndetse umwereke ko ku bwe, uzakora ibimushimisha. Niba atinya kujya hanze bwije, wimwita umunyabwoba, muherekeze. Niba mwambuka umuhanda, mufate akaboko, azumva ko ashyigikiwe kandi umwitayeho

4. Muhe umwanya

Muri rusange abagore bakunda kuvuga. Igihe ari kukubwira, niyo byaba bitagushishikaje mutege amatwi, ibishekeje useke, ibibabaje ubabare. Nanakubwira ibyabaye muri za 80, tega amatwi. Reka kwikunda, muhe umwanya

5. Kunda umuryango we n’inshuti ze

Igihe umugore abona ko udakunda umuryango we, igihe inshuti ze zimusura ukigendera cyangwa akabona ntubitayeho, ntibizamushimisha na gato. Ahubwo jya umugaragariza ko ubakunze, ndetse unamwibutse kubasura, kugira icyo abashyira niba hari icyo mubarushije, aha rwose uzaba uri gutuma arushaho kugukunda no kwishima

6. Mugaragarize amarangamutima

Wikumva ko nta mugabo wo kwereka umugore ko amukunda, wikumva ko amarangamutima yawe ugomba kuyapfukirana. Oya ahubwo mugaragarize ko umukumbuye, umukunda, uhangayitse ku bwe, mbese abone ko afite agaciro mu buzima bwawe

7. Mushimishe mu buriri

Imvugo imwe ivuga ko iyo mu buriri byanze no hanze yabwo bitagenda neza. Rero gerageza umuhaze, wirinde kumupfubya ahubwo ugerageze imvura uyigushe, ahari hakakaye haze ubunyereri. Mushimire ahamurya wibuka ko akaryana mu nkanda karyana no mu ihururu. Ibikugoye usobanuze bagenzi bawe, ibyo utazi ubaze, wige. Ntawigira erega. Umugore wahagijwe mu buriri ahorana umunezero kandi akorana ibakwe. Wikishimira kurangiza ngo we nta kibazo. Ibaze gutangirana urugendo n’umuntu, ukamusiga mu nzira. Ibaze kumanika umuntu ntumumanure. Birababaza nuko burya bicecekera.

8. Mwubahe

Wikumva ko uri umugabo bityo umugore akwiye kuba ndiyo bwana. Na we afite uruhare rukomeye mu iterambere ry’urugo. Muhe umwanya agaragaze icyo ashoboye. Ubaha imitekerereze ye, ibyiyumviro bye, wubahe imigirire ye. Wimufata nk’umwana muto ahubwo muzamure muringanire, nibwo muzabasha kuzuzanya.

9. Mubere intahemuka

Ibuka ko yemeye kureka abandi bose bamushakaga akaza ngo mubane mwenyine. Bizirikane bitume umuha icyo cyubahiro, umubere intahemuka, abone koko ko uri umugabo umwizihiye. Niba binakunaniye, wibigira itangazo ngo utume agutakariza icyizere.

10. Menya gusaba imbabazi

Bishobora kukubaho, bwa budahemuka bugatakara, si ibyo gusa, nta we udakosa. Mu gihe cyose umukoshereje wikigira intakoreka ngo ube inyangaguhanwa. Ca bugufi usabe imbabazi kandi ugaragaze guhinduka koko. Niyo waba uzi yuko nta kosa riri mu byo wakoze, nyamara akaba akwereka ko wakosheje wahemutse, niba ushaka kubaka rugakomera, menya guca bugufi usabe imbabazi.
Urukundo n’imbabazi iyo biri kumwe biba umurunga ukomeye wafasha abashakanye kubaka rugakomera
Ese bagabo, murabona bitoroshye koko gutuma abagore banyu bishima?
Niko bagore beza, ibi umugabo abigukoreye ntiwakishimira urugo, ukamukunda ukanamwubaha?

Published by

BIRAMAHIRE Francois Jassu

BIRAMAHIRE Francois afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu byerekeye imiti ndetse yanahawe amahugurwa anyuranye ku mirire n'ubuzima rusange. Akunze kwandika inkuru zerekeye ubuzima muri rusange, imibanire, imirire iboneye, indwara n'imiti.

2 thoughts on “Mugabo, dore ibyo wakora ugakomeza gushimisha umugore wawe”

  1. Waooo!! Ni ukuri murakoze cyane izi nyigisho ni ingenzi, mutegure n'iz'abagore dukomeze twiyubakire imiryango itekanye kd yuzuzanya

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s